Høringsuttalelse – utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.05.2018

Konkurransetilsynet har sendt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med forslag om en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Forslaget har sin bakgrunn i regjeringens strategi for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten som ble lansert i 2015 og revidert i 2017.Konkurransetilsynet er positive til forslaget, og i høringssvaret gir tilsynet uttrykk for et ønske om å bli en del av samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Vi mener at Konkurransetilsynet bør innlemmes i gruppen av etater som skal delta i A-krim samarbeidet. Arbeidslivskriminalitet vil sjelden rammes av konkurranselovens forbud direkte, men denne type kriminalitet har ofte en konkurransevridende effekt, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Gjennom vår kontroll og overvåking av alle type markeder, besitter Konkurransetilsynet mye informasjon om personer og foretak. Dette er informasjon som kan være viktig og nødvendig for andre offentlige organer i deres arbeid med å håndheve lovgivningen på områder som typisk rammes av arbeidsmarkedskriminalitet, som f.eks. politi og Skatteetaten, sier Kari Bjørkhaug.

Et annet viktig aspekt er at informasjonsutveksling mellom offentlige etater også kan ha en positiv effekt i forhold til å avdekke konkurransekriminalitet. Vi foreslår derfor at forslaget utvides til også å omfatte Konkurransetilsynets virksomhet.