V2000-86 – Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.09.2000

Selmer ASA og Jernbaneverket Baneservice er i vedtak av 2. oktober 2000 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 til å samarbeide om anbudsregning og utførelse av utbygging og vedlikehold av jernbanenettet i henhold til partenes avtale av 29. november 1999.

Konkurransetilsynet viser til brev av 8. desember 1999 med søknad om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 for samarbeidsavtale mellom Jernbaneverket Baneservice (Baneservice) og Selmer ASA, Anlegg (Selmer). Tilsynet beklager at det har tatt lang tid å ferdigbehandle saken.

Baneservice og Selmer inngikk den 29. november 1999 avtale om anbudsregning og utførelse av utbygging og vedlikehold av jernbanenettet i Norden. Avtalen opplyses å gjelde oppdrag som utlyses på anbud etter det offentlige innkjøpsregelverket. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at avtalen rammes av konkurranseloven § 3-2, men har etter de nødvendige vurderinger funnet å kunne gi dispensasjon.