V2000-16 – Libris AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.02.2000

Aksjonærene i Libris AS gis dispensasjon til å fastsette felles priser i aktivitetsmateriell for varer som omsettes i kjedens bok- og papirforretninger og for å kunne fastsette markedsdeling blant kjedens medlemmer. Dispensasjonen gis på de vilkår at kjedemedlemmene fritt kan fastsette lavere tilbudspriser enn oppgitt i aktivitetsmateriellet og at Libris AS melder fra til Konkurransetilsynet om endringer i medlemsmassen og om endringer i vedtekter og avtaler.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres søknad av 12. oktober 1998 der De ber om forlenget dispensasjon fra konkurranseloven (krrl). Det vises i den forbindelse til tidligere dispensasjon fra krrl § 3-4, jf. § 3-1 og § 3-3, som utløp den 1. desember 1998. Konkurransetilsynet beklager at saksbehandlingen har tatt lang tid