Merknader til offentlig ettersyn av detaljregulering for Vaulaberget

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.08.2016

Sola Kommune behandler forslag til detaljregulering for Vaulaberget parkering ved Stavanger lufthavn Sola. Begrunnelsen for planforslaget er at Sola kommune ønsker å tilrettelegge for konkurranse fra private aktører om parkeringstilbudet ved lufthavnen. Stavanger lufthavn Sola er i dag den eneste av de fire største lufthavnene i Norge hvor det er monopol på parkering.

Konkurransetilsynet er opptatt av at det så langt det lar seg gjøre finnes virksom konkurranse i markedene. Normalt vil virksom konkurranse ha en positiv effekt for forbrukerne i form av bedre og billigere produkter og tjenester. Tilsynet mener videre at hensynet til virksom konkurranse bør vektlegges når de politiske myndighetene fatter sine beslutninger i forbindelse med planprosesser om parkering.

Analyser viser at den mest trafikkskapende reiseformen til og fra lufthavnen er henting og levering (såkalt «kiss & fly»), ettersom dette genererer to bilturer per flyreise. De topografiske og demografiske forholdene i tilknytning til lufthavnen medfører at kollektivtransport for mange ikke er et attraktivt nok transportalternativ. Økt kollektivtilbud synes derfor, etter Konkurransetilsynets oppfatning, å være lite treffsikkert som eneste virkemiddel for å redusere «kiss & fly»-trafikken. Dersom brukerne av langtidsparkering er prissensitive, vil en prisreduksjon føre til at noen av dem som tidligere valgte «kiss & fly» i stedet vil velge å benytte seg av tilbudet om langtidsparkering. Etter Konkurransetilsynets oppfatning kan det foreliggende planforslaget på den måten også ivareta hensynet til miljøet.