A2011-39 – NCC Roads AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.08.2011

Asfalt Sør AS har klaget NCC Roads AS inn for brudd på konkurranseloven § 11 – misbruk av markedsmakt. Det er anført at innklagede har handlet i strid med konkurranseloven ved å utøve press mot et transportselskap for å hindre selskapet i å kjøre asfalt for Asfalt Sør, samt gjennom prisdumping ved anbudskonkurranser i forbindelse med oppdrag for kommuner og Statens vegvesen, og oppdrag for private aktører.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.