V2000-06 – Norgros ASA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 til 3-3 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.02.2000

Norgros ASA, som er sentralleddet i Norges største byggevarekjede, søkte om forlenget dispensasjon slik at kjedemedlemmene kan samarbeide om priser ved at sentralleddet fastsetter bindende eller veiledende priser. Søknaden omfattet også dispensasjon til å kunne samordne tilbudsgivning på visse leveranser, og til en viss områdedeling for å unngå unødvendig intern overlapping mellom kjedens medlemmer i de lokale markedene. Konkurransetilsynet la til grunn at Norgros-kjeden ikke har mer enn 25% markedsandel i noen fylkesvise markeder og at utviklingen går i retning av tydeligere konkurranse mellom ulike kjedesammenslutninger. En samordnet pris- og markedsstrategi i Norgros-kjeden kan bidra til å fremme konkurransen mellom byggevarekjedene ytterligere, og dispensasjon ble gitt, men begrenset til maksimalpriser i stedet for faste priser.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. november 1999 der De på vegne av Norgros ASA søker om dispensasjon fra konkurranseloven. Norgros ASA ( tidligere Norgros AS, i det følgende betegnet som Norgros) har tidligere hatt en dispensasjon som utløp 1. januar 2000. I dispensasjonsvedtaket fra 11. november 1996 heter det:

«Norgros AS og medlemmene innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 1. ledd til å kunne fastsette bindende eller veiledende videresalgspriser.Norgros AS og medlemmene innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 til å kunne samordne tilbudsgivning på leveranser til store regionale og landsdekkende entreprenører. Dispensasjonen gjelder bare dersom det i tilbudet eller anbudet opplyses hva samarbeidet går ut på og hvem som samarbeider.Norgros AS og medlemmene innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 1. ledd til å kunne gjennomføre en markedsdeling slik at to eller flere medlemmer ikke skal kunne etablere utsalg innenfor samme geografisk avgrensede område.»

I forbindelse med søknaden om en ny dispensasjon har søker bedt om at Konkurransetilsynet revurderer sitt syn om at Norgros ikke kan betraktes som én leverandør i forhold til reglene i konkurranseloven §§ 3-1 fjerde ledd og 3-3 tredje ledd.Norgros søker om:· Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd til å kunne fastsette bindende videresalgspriser;· Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 til å kunne samordne tilbudsgivning på leveranser til store regionale og landsdekkende entreprenører.Gitt at tilsynet ikke endrer synet på Norgros’ leverandørstatus, bes det i tillegg om forlengelse av:· Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd til å fastsette veiledende videresalgspriser;· Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 første ledd til å kunne gjennomføre markedsdeling slik at to eller flere medlemmer ikke skal kunne etablere utsalg innenfor samme geografiske område.

Norgros-kjeden

Norgros er sentralleddet i en landsdekkende byggevarekjede. Ved utgangen av 1998 var det 153 byggevareutsalg som var medlem av Norgros eller eid av et medlem av Norgros. 115 av disse var profilert som Byggmakker. Norgros-kjeden er Norges største byggevarekjede og består av store og mellomstore byggevarehandlere. Norgros-kjedens sentralledd er eid av kjedens medlemmer, og de fleste medlemmene er aksjonærer i Norgros’ virksomhet.

Norgros legger til rette for medlemmenes virksomhet gjennom samordnede innkjøp, markedsføring, utarbeiding av anleggs- og driftskonsepter, og bistand med hensyn til logistikk, leder- og medarbeiderutvikling og IT-tjenester. Norgros har også grossistfunksjon rettet mot sine medlemmer. I 1999 var denne grossistomsetningen på drøye 100 millioner kroner. Kjeden opererer både i privatmarkedet og i det profesjonelle markedet. Samlet sluttbruker-omsetning i 1998 var på 5.648 mill. kroner som fordelte seg med 44 % til privatmarkedet og 56 % til det profesjonelle markedet.