Påpekning av konkurransebegrensende forhold – apotekforskriften § 13 om konkurransepolitiske hensyn ved tildeling av apotekkonsesjon – konkurranseloven § 9 e

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 9 bokstav e)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.08.2019

Konkurransetilsynet har sendt en påpekning til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende en bestemmelse i apotekforskriften (§ 13) som åpner for å ikke innvilge apotekkonsesjon til foretak med en markedsandel på over 40%. Tilsynet er av den oppfatning at en slik regulering av foretaks størrelse kan ha konkurransebegrensende virkninger ved at incentiv og mulighet til å konkurrere om apotekkunder svekkes. Tilsynet har derfor bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere å fjerne denne bestemmelse med en svarfrist 1. oktober 2019.