Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Skien 2014-2026 – Bestemmelser om lokalisering av dagligvareforretninger – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 9.1 e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2020

Konkurransetilsynet har sendt en påpekning til Skien kommune vedrørende en bestemmelse i kommuneplan som fastsetter at det ved etablering av dagligvareforretninger skal dokumenteres at etableringen ikke vil ha et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med tilsvarende forretning i nærmeste senterområder. Tilsynet er av den oppfatning at slik regulering av dagligvarebutikkers lokalisering kan ha konkurransebegrensende virkninger ved at etablerte aktører i praksis skjermes mot inntreden av nye konkurrenter. Tilsynet har derfor, med svarfrist 28. august 2020, bedt Skien kommune om en redegjørelse for i hvilken grad det er blitt tatt konkurransemessige hensyn ved utarbeidelsen av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer til arealformål og bestemmelsesområder punkt nr. 24. Det bes også om at kommunen for fremtiden vil ta hensyn til tilsynets merknader ved utarbeidelsen av bestemmelser i kommune- og reguleringsplan.