Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Stavanger 2019-2034 – Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 9.1 e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2020

Konkurransetilsynet har sendt en påpekning til Stavanger kommune vedrørende en bestemmelse i kommuneplan som fastsetter en hovedregel om at det skal være minst 800 meter avstand mellom nærbutikker og mellom nærbutikker og bydels- og lokalsentre. Tilsynet er av den oppfatning at slik regulering av dagligvarebutikkers lokalisering kan ha konkurransebegrensende virkninger ettersom konkurransen mellom butikker svekkes jo lengre avstanden er mellom de konkurrerende butikkene, og ved at tilgjengelig areal for nyetableringer begrenses. Tilsynet har derfor, med svarfrist 28. august 2020, bedt Stavanger kommune om en redegjørelse for i hvilken grad det er blitt tatt konkurransemessige hensyn ved utarbeidelsen av kommuneplanens kapittel 2.2.4.1 punkt nr. 9. Det bes også om at kommunen for fremtiden vil ta hensyn til tilsynets merknader ved utarbeidelsen av bestemmelser i kommune- og reguleringsplan.