Påpekning – Samferdselsdepartementet – konkurransebegrensende forhold – tilgang til billettsystem – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2020

Konkurransetilsynet har sendt en påpekning til Samferdselsdepartementet vedrørende tilgang til statlig eide Entur sitt billettsystem for tredjeparter (reiselivsaktører mv.) via maskinelle grensesnitt (API-er). Etter tilsynets oppfatning må konkurransenøytrale tilgangsvilkår legges til grunn for tredjeparters API-tilgang til billettsystemet. Tilsynet har derfor bedt Samferdselsdepartementet redegjøre for de tiltakene som er eller vil bli iverksatt for å sikre at tredjeparter får API-tilgang på konkurransenøytrale vilkår til Enturs billettsystem med tilhørende rammevilkår.