A2011-48 – Telenor ASA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.11.2011

Klager TDC AS anfører at Telenors prissetting av tjenester innenfor elektronisk kommunikasjon i grossistmarkedet til mobiloperatører er i strid med konkurranselovens § 11. Hovedanførselen er at Telenor sin prissetting i grossist- og bedriftsmarkedet for mobiltjenester utgjør en utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i form av marginskvis.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. Forholdet som er klaget inn for Konkurransetilsynet er omfattet av sektorspesifikk konkurranseregulering, og TDC har også henvendt seg til Post- og teletilsynet i anledning saken. I nærværende sak vil de to tilsynene ha til dels overlappende kompetanse, og vurderingstemaet vil i stor grad være sammenfallende. Det er da ikke ønskelig at to myndigheter behandler saken parallelt, også sett i lys av sakens omfang og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om det foreligger en overtredelse. På bakgrunn av kontakten med Post- og teletilsynet finner Konkurransetilsynet det mest hensiktsmessig at Post- og teletilsynet behandler saken, og finner ikke grunn til å prioritere saken.