V2016-4 – St1 Nordic Oy – Blue Energy Holding AS – Vedtak V2015-29 – Blue Energy Holding AS godkjennes ikke som kjøper av St1 Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf. § 20 fjerde ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.06.2016

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om ikke å godkjenne Blue Energy Holding AS som kjøper av St1 Norge AS.

I vedtak V2015-29 godkjente Konkurransetilsynet St1 Nordic Oy sitt kjøp av Smart Fuel AS på vilkår av at St1 Nordic solgte sin norske virksomhet, St1 Norge. Bakgrunnen var at Konkurransetilsynet fant at oppkjøpet ville forsterket en vesentlig begrensning av konkurransen i det norske drivstoffmarkedet.

St1 Nordic fremsatte forslag til avhjelpende tiltak, og Konkurransetilsynet fant at forslaget samlet sett ville avbøte de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

St1 Nordic anmodet i brev 15. februar 2016 om godkjennelse av Blue Energy Holding som kjøper av St1 Norge. Konkurransetilsynet fant i vedtak 2016-4 at Blue Energy Holding ikke kunne godkjennes som kjøper av St1 Norge, under henvisning til at Blue Energy Holding etter Konkurransetilsynets vurdering ikke er uavhengig av Selger eller egnet til å gjenopprette konkurransen i markedet.