Vedtak V2022-8 – Nortura SA – Steinsland & Co AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16, jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.06.2022

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate Norturas oppkjøp av Steinsland & Co på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for salg av daggamle verpehøner og markedet for eggpakkerier. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak. Tiltakene innebærer at Nortura forplikter seg til at kjøpere av daggamle verpehøner eller unghøner skal få likeverdige betingelser, og at Nortura forplikter seg til å ikke diskriminere konsumeggprodusenter basert på hvilken hønerase eggprodusenten har valgt å benytte