Vedtak V2019-21 – Nor Tekstil AS – Storvask AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 18 tredje ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.10.2019

Konkurransetilsynet har pålagt Nor-Tekstil AS meldeplikt for selskapets inngåelse av underleverandøravtale med Storvask AS. Underleverandøravtalen ble ansett å utgjøre en foretakssammenslutning i konkurranselovens forstand, jf. konkurranseloven § 17. Tilsynet finner at det er rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes av foretakssammenslutningen og har i medhold av konkurranseloven § 18 tredje ledd besluttet å pålegge meldeplikt for underleverandøravtalen.