Vedtak V2019-23 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd jf. § 20 – inngrep på vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16 annet ledd jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2019

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom Tieto Oyj og EVRY ASA på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen kan føre til konkurransebegrensende ikke-koordinerte virkninger, og dermed i betydelig grad hindre effektiv konkurranse i markedet for sak- og arkivsystemer til offentlig sektor. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak. Tiltakene innebærer at EVRY forplikter seg til å selge sin virksomhet innen sak- og arkivsystemer. Forslaget om avhjelpende tiltak ble fremsatt av partene innen 20 dager fra meldingen ble mottatt, og Konkurransetilsynets vedtak ble fattet innen 35 virkedager (vedtak i fase 1).