Vedtak V2019-24 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 annet ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.11.2019

Med hjemmel i vedtak V2019-23 har Konkurransetilsynet godkjent Karbon Invest AS som kjøper av EVRYs sak- og arkivvirksomhet. Karbon Invest AS oppfyller kravene til en egnet og uavhengig kjøper. Konkurransetilsynet har samtidig opphevet gjennomføringsforbudet mellom Tieto Oyj og EVRY ASA.