Vedtak V2020-25 – Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.08.2020

Konkurransetilsynet fatta 27. august 2020 vedtak kor Norgesgruppen blei gitt 20 millionar i gebyr for brot på konkurranselova § 29 første ledd bokstav c, jamfør konkurranselova § 24. Saka dreier seg om at Norgesgruppen lot vere å følge pålegget etter konkurranselova § 24 om å melde alle føretakssamanslutningar til konkurransestyresmaktene.

Konkurransetilsynet har i vedtak V2021-4 oppheva vedtak V2020-25.