V2001-111 – Yrkesskadeforsikringspool for avslåtte risiki

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.12.2001

Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki ble opprettet i 1993 og administreres av Finansnæringens Hovedorganisasjon. Forsikringspoolen har et eget styre som består av representanter fra poolens medlemsselskaper. Yrkesskadeforsikringspoolen skal kun tilby yrkesskadeforsikring dersom minst tre av poolens medlemmer har avslått å dekke den aktuelle arbeidsgivers risiko. Fordi arbeidsgiverne til nå har fått tegne yrkesskadeforsikring i det enkelte forsikringsselskap, er det ennå ikke tegnet noen forsikringer gjennom poolen. Den fungerer derfor bare som en beredskapspool for å unngå en situasjon der en arbeidsgiver ikke får tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Konkurransetilsynet har konkludert med at det her foreligger særlige hensyn og at dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser derfor innvilges. Tilsynet setter som vilkår for dispensasjonen at poolen ikke utarbeider premietariffer til bruk ved tegning av yrkesskadeforsikring, men utelukkende foretar spesialtariffering av avslåtte risiki.