Lover og forskrifter

 

Konkurransetilsynet håndhever flere lover og forskrifter som er relevant for drosjemarkedet:

 

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn
Forskrift 30. september 2010 nr. 1307 om takstberegning og maksimalpriser kommer som hovedregel til anvendelse på all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Forskriften kapittel 1 angir generelle bestemmelser om blant annet tillatt takstberegningsmetode, pristilbud og fastpriser, og forbudte takstelementer i ikke-maksimalprisregulerte områder.

Det finnes enkelte unntak fra hele eller deler av forskriften. Disse fremgår av forskriften § 1. For det første gjelder ikke forskriften for drosjetransport hvor vilkårene for transporten er fastsatt i avtale inngått etter forhandleringer mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse. Videre, gjelder ikke forskriften kapittel 2 for nærmere angitte områder eller drosjetransport hvor det er flere enn fire passasjerer i drosjebilen.

Av forskriften kapittel 2 fremgår høyeste tillatte takstnivå, såkalte maksimalpriser, samt tillatte takstelementer aktørene i de maksimalprisregulerte områdene kan benytte.

Se flere detaljer i forskriften: Forskrift om takstberegning og maksimalpriser.

 

Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven
Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1165 om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler gir drosjesentraler enkelte unntak fra konkurranselovens forbud om konkurransebegrensende avtaler mellom foretak. Unntaket innebærer at drosjesentraler kan fastsette felles takstregulativ samt inngi felles pristilbud og anbud på vegne av de løyvehavere som er tilsluttet sentralen. Unntaket gjelder ikke for pris- og anbudssamarbeid mellom drosjesentraler og mellom løyvehavere som er tilsluttet hver sine sentraler.

Se flere detaljer i forskriften: Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven.

 

Konkurranseloven
Formålet med lov av 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) er å fremme konkurranse for derigjennom bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven gjelder vilkår, avtaler og handlinger som foretas, har virkning eller er egnet til å ha virkning her i riket.
Gjennom loven er det tre hovedområder som Konkurransetilsynets jobber med; ulovlig samarbeid (§ 10), misbruk av dominerende stilling (§ 11) og fusjonskontroll (§ 16).

Se flere detaljer i loven: Konkurranseloven.

 

Pristiltaksloven
Formålet med lov av 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak er å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det følger også av loven at det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige, og heller ikke kreve, avtale eller opprettholde forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser. I loven fremgår også hjemmel til prisregulering, og forskrift om takstberegning og maksimalpriser er hjemlet i pristiltaksloven.

Se flere detaljer i loven: Pristiltaksloven.

Ikon for