Relevante myndigheter

Drosjemarkedet er regulert av flere ulike myndigheter.

 

Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven, og løyvepliktig drosjetransport er omfattet av konkurranseloven. I tillegg håndhever Konkurransetilsynet to forskrifter med særregulering i drosjemarkedet. Dette er forskrift om takstberegning og maksimalpriser og forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven for drosjesentraler.

Konkurranseloven

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser

Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven

Pristiltaksloven

 

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for reguleringen av drosjemarkedet. Samferdselsdepartementet har blant annet ansvar for yrkestransportloven med tilhørende forskrifter.

Yrkestransportlova

Yrkestransportforskriften

 

Fylkeskommunene
Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene. Herunder utstedelse av løyver m.m.

 

Klagenemda for offentlige anskaffelser
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er en offentlig nemd som gir rådgivende uttalelser om regelverket om offentlige anskaffelser. I tillegg behandler KOFA klager om ulovlige direkte anskaffelser.

 

Forbrukertilsynet
Forbrukertilsynet er et offentlig organ som jobber med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter, og driver med tilsyn med næringsdrivendes markedsføring, standard kontraktsvilkår mv. Forbrukertilsynet håndhever blant annet prisopplysningsforskriften.

 

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Gir råd og veiledning om forbrukerrettigheter.

 

Justervesenet
Justervesenet er et direktorat med ansvar for regelverket innenfor måleteknikk. Justervesenet driver blant annet med godkjenning av drosjenæringens taksametre, og håndhever blant annet forskrift om krav til taksametre.

 

Politi og Statens vegvesen
Politiet og Statens vegvesen utfører blant annet kontroll etter yrkestransportloven. Det kreves videre ordinær politiattest ved søknad om løyve etter yrkestransportlova, samt at politiet utsteder kjøreseddel for løyvepliktig drosjetransport etter søknad.

Fra 1. november 2020 må teoriprøve og oppkjøring til drosjeeksamen bestås før det kan søkes om kjøreseddel. Teoriprøve og oppkjøring gjennomføres hos Statens Vegvesen.

 

Se også:

Politiet – kjøreseddel for yrkessjåfører

Statens vegvesen – drosjesjåførkompetanse

Ikon for