Relevante myndigheter

 

Overordnet ansvar for drosjevirksomhet i Norge

Samferdselsdepartementet – har det overordnede ansvaret for løyveordningen og reguleringen av drosjemarkedet. Samferdselsdepartementet har blant annet ansvaret for yrkestransportloven med tilhørende forskrifter.

Regulering av drosjemarkedet: behovsprøving og opprettelse av sentraler mv. 

Fylkeskommunene – har det administrative ansvaret for løyveordningene, samt reglene for opprettelse av drosjesentraler.

 

Konkurranseregler og regler om prisregulering

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler

Pristiltaksloven

Konkurranseloven

 

Klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) – en offentlig nemd som gir rådgivende uttalelser om regelverket om offentlige anskaffelser. I tillegg behandler KOFA klager om ulovlige direkte anskaffelser.

 

Råd og veiledning om dine forbrukerrettigheter

Forbrukerrådet – interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.

 

Tilsyn med næringsdrivendes markedsføring, standard kontraktsvilkår mv.

Forbrukertilsynet – et offentlig organ som jobber med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.

 

Kontroll og godkjenning av drosjenæringens takstametre

Justervesenet  – direktorat med  ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk.

 

Øvrige henvendelser

Norges Taxiforbund – Taxiforbundet veileder sine medlemmer og gir faglige råd til drosjenæringen.