Drosjesamarbeid i Borgarting lagmannsrett

Denne uken behandler Borgarting lagmannsrett ankesaken mot tre drosjeselskap etter at Follo tingrett i 2013 opphevet Konkurransetilsynets vedtak hvor selskapene ble ilagt overtredelsesgebyr på til sammen 2,85 millioner kroner.

Konkurransetilsynet vedtok 4. juli 2011 å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid til Follo Taxisentral SA, Ski Follo Taxidrift AS og Ski Taxi SA. I tillegg ble de tre selskapene pålagt opphør av tilsvarende anbudssamarbeid.

Partene brakte saken inn for Follo tingrett, og tingretten opphevet tilsynets vedtak i dom av 8. februar 2013. Konkurransetilsynet anket saken i sin helhet.

Saken var opprinnelig berammet til 1. april 2014, men ble utsatt. I dag starter behandlingen i Borgarting lagmannsrett, og saken føres av Regjeringsadvokaten ved advokat Pål Wennerås og advokat Henrik Kolderup.

Saken er berammet til 4 dager.