Endringer i konkurranseloven – fusjonskontroll, forlik i kartellsaker og klager på vedtak

Endringer i fusjonskontrollen fra 1. juli 2016.

De mest sentrale endringene i konkurranseloven er en harmonisering av inngrepsvilkåret og vurderingen av effektivitetsgevinster (velferdsstandarden) med EU/EØS-regelverket ved oppkjøp og fusjoner, samt innføringen av en forliksordning for kartellsaker. Lovendringen medfører også endring i konkurranselovens klageordning, gjennom opprettelse av en konkurranseklagenemnd. Det nye klageorganet skal etableres i Bergen.    

Endret inngrepsvilkår ved oppkjøp og fusjoner
Konkurransetilsynet skal i dag forby oppkjøp og fusjoner som vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål. Etter de nye reglene skal det gripes inn mot oppkjøp og fusjoner som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et resultat av at en dominerende stilling skapes eller styrkes. Endringene medfører en harmonisering med fusjonsreglene i EU/EØS.

Endringen i inngrepsvilkåret innebærer også en endring i vurderingen av effektivitetsgevinster. Under dagens regelverk skal det gjøres en avveining av de skadevirkninger foretakssammenslutningen medfører for konkurransen i markedet, opp mot de effektivitetsgevinster som oppnås. I denne vurderingen vil alle samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster som er en følge av transaksjonen være relevante («totalvelferdsstandard»). Etter de nye reglene skal effektivitetsgevinster kun hensyntas dersom de er fusjonsspesifikke og det kan dokumenteres at de kommer kundene til gode – gevinstene må oppveie tapet kundene påføres ved redusert konkurranse («konsumentvelferdsstandard»).

Samtidig med endringen av inngrepsvilkåret, oppheves medieeierskapsloven (lov av 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier). Dette innebærer at det kun er Konkurransetilsynet som heretter skal utøve kontroll med fusjoner og oppkjøp i mediesektoren.

Innføring av kartellforlik
For å gi Konkurransetilsynet et mer fleksibelt håndhevingsverktøy i bekjempelse av karteller, innføres det en forliksordning for kartellsaker. Endringen innebærer at tilsynet gis adgang til å ilegge overtredelsesgebyr gjennom forlik, og er utformet etter tilsvarende ordning i EU/EØS.

Foretak som innrømmer skyld og velger å gå inn på en slik forliksløsning, vil oppnå en reduksjon av overtredelsesgebyret på 10 prosent. Ordningen innebærer også mulighet for en noe mindre omfattende saksbehandling enn ved ileggelse av overtredelsesgebyr på vanlig måte.

Andre endringer
Utover de nevnte materielle endringene, er det gjort enkelte tekniske endringer for å harmonisere begrepsbruk, tydeliggjøre reglene og oppdatere markedsandelsterskler i samsvar med endringer i EU.

Forskriftsendringer
I forlengelse av de endringene som er vedtatt i konkurranseloven, er det nylig vedtatt enkelte endringer i noen av konkurranselovens forskrifter.

Forskriftsendringene gjelder blant annet en harmonisering av markedsandelsterskler med endrede terskler i EU/EØS, gjennom endringer i meldepliktsforskriften. I samme forskrift er det gjennomført en harmonisering av begrepsbruk, ytterligere presisering av reglene knyttet til merking av forretningshemmeligheter, og en tydeliggjøring av fristreglene for Konkurransetilsynets saksbehandling ved forenklet melding.

I forskrift om utmåling og lemping av overtredelsesgebyr er det gjort enkelte tekniske endringer og presiseringer.

Ikrafttredelse
Lovendringene trer i kraft 1. juli 2016, og det er også gitt nærmere overgangsregler. Medieeierskapsloven vil oppheves fra samme tidspunkt.

Opprettelse av en konkurranseklagenemnd
Den nye klagenemnda vil bli et nytt uavhengig forvaltningsorgan som skal behandle klager over de vedtak og avgjørelser Konkurransetilsynet fatter i første instans (med unntak av vedtak etter pristiltaksloven). Dette innebærer at nemnda skal behandle klager på vedtak og avgjørelser fra tilsynet som i dag behandles i Nærings- og fiskeridepartementet, samt klager på vedtak om overtredelsesgebyr som i dag overprøves direkte for domstolene. Samtidig oppheves Kongen i Statsråd sin adgang til å overprøve tilsynets vedtak på politisk grunnlag.

Konkurranseklagenemndas vedtak kan bringes inn for domstolene ved søksmål direkte for Gulating lagmannsrett som tvunget verneting.

Regjeringen har nylig lagt ut en pressemelding der det fremgår at den nye Konkurranseklagenemnda får felles sekretariat med Klagenemnda for offentlige anskaffelser og fire andre nemnder, og vil være på plass i Bergen våren 2017. Det er foreløpig ikke besluttet når den nye klageordningen vil tre i kraft.

For mer informasjon om lovendringene, se Nærings- og fiskeridepartementets og Stortingets nettside.

 

Forbrukernes beste

Etter de nye konkurransereglene fra 1. juli skal effektivitetsgevinster kun tas hensyn til dersom det kan dokumenters at de kommer forbrukerne til gode – gevinstene må oppveie tapet forbrukerne påføres ved redusert konkurranse.

 

Konkurranseklagenemnd

Den nye klagenemnda vil bli et uavhengig forvaltningsorgan som skal behandle klager over de vedtak og avgjørelser Konkurransetilsynet fatter. Dette innebærer at nemnda skal behandle klager på vedtak og avgjørelser fra tilsynet som i dag behandles i Nærings- og fiskeridepartementet, samt klager på vedtak om overtredelsesgebyr som i dag overprøves direkte for domstolene. Samtidig oppheves Kongen i Statsråd sin adgang til å overprøve tilsynets vedtak på politisk grunnlag.