EU-kommisjonen ber om innspill til forslag om forenkling av fusjonsprosedyrer

 

EU-kommisjonen har sendt forslag til forenkling av behandlingen av fusjonssaker på høring. Nærmere bestemt gjelder høringen foreslåtte endringer i implementeringsforordningen («Merger Implementing Regulation») og utkast til revidert kunngjøring om forenklet behandling («Notice on Simplified Procedure»).

Målsettingen med de foreslåtte endringene er å redusere administrative kostnader, både for foretak og for Kommisjonen, og å legge til rette for en mer målrettet fusjonsprosess. De foreslåtte endringene søker å:

  • utvide og klargjøre kategorier av saker som kan behandles under en forenklet prosedyre;
  • introdusere mer presise sikkerhetsmekanismer slik at forenklet behandling ikke vil gjelde i saker der det er påkrevet med en mer detaljert vurdering;
  • sikre effektiv og forholdsmessig informasjonsinnhenting ved å introdusere et nytt meldingsskjema for saker med forenklet behandling i et enkelt avkryssingsformat;
  • strømlinjeforme behandlingen av saker som krever en mer detaljert evaluering ved å redusere og klargjøre informasjonskrav; og
  • introdusere elektronisk notifisering og mulighet for at partene kan sende inn visse dokumenter elektronisk.

Høringsfristen er 3. juni 2022.