Offentlig høring: Kommisjonens evaluering av forordning 1/2003 og forordning 773/2004 (implementeringsforordningen)

 

De to forordningene inneholder saksbehandlingsreglene for Kommisjonens håndheving av EU’s konkurranseregler i artikkel 101 og 102 i Traktaten om EUs virkemåte. Disse saksbehandlingsreglene har vært i kraft i snart to 10-år.

Kommisjonen ønsker nå å gjøre opp status med hensyn til de erfaringer som er gjort med gjeldende regelverk. Evaluering vil hjelpe Kommisjonen til å ta stilling til om det er behov for å endre dagens saksbehandlingsregler. Særlig i lys av utfordringer som digitaliseringen av økonomien medfører, ser Kommisjonen for seg at det kan være muligheter eller behov for forbedringer på visse områder. Høringen er del av en større gjennomgang av EU-regelverket på konkurranseområdet for å sikre at regelverket fortsatt er formålstjenlig.

Informasjonen som innhentes gjennom høringen, vil bli brukt i Kommisjonens evaluering og tar opp spørsmål av særlig betydning for denne. Spørsmålene gjelder blant annet Kommisjonens etterforskningsfullmakter og håndhevingsmyndighet, parters og tredjeparters prosessuelle rettigheter samt Kommisjonens samarbeid med nasjonale konkurransetilsyn og nasjonale domstoler.

For ytterligere informasjon se Kommisjonens pressemelding IP/22/4194.

Innspill til Kommisjonens høring kan gis ved å benytte denne lenken. Høringen avsluttes 6. oktober 2022.

 Det bes om at uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.