Flypassasjeravgiften fører til ulike konkurransevilkår

Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgiften kan føre til ulike konkurransevilkår, og at den ikke bør innføres før dette er utredet nærmere.

– Konkurransetilsynet mener den foreslåtte avgiften kan være skadelig for konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Disse virkningene bør utredes nærmere før avgiften eventuelt innføres, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Flypassasjeravgift er en særavgift på flyreiser som er vedtatt av Stortinget og planlagt innført fra 1. april 2016. Avgiften skal ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer.

Konkurransetilsynet skriver i sin høringsuttalelse, som er oversendt Skattedirektoratet i dag, at flypassasjeravgiften vil kunne skape ulike konkurransevilkår for flyselskapene. Det gjelder særlig for transfertrafikken. Passasjerer som på en reise flyr med to selskaper som har en samarbeidsavtale, vil kun betale passasjeravgift én gang. Passasjerer som på samme strekning flyr med to selskaper uten en slik avtale vil måtte betale avgiften to ganger.

Konkurransetilsynet savner også en nærmere vurdering av om den nye avgiften vil kunne ramme flyselskapene ulikt, avhengig av om selskapet har sin hovedvirksomhet i lavprissegmentet eller i fullservicesegmentet. Prisøkningen per billett vil, dersom den overføres fullt ut i prisen til passasjerene, prosentvis være størst for lavprisbilletter. For flyselskap som opererer innen lavprissegmentet vil dette kunne gi en relativt større nedgang i passasjerer enn for flyselskap som opererer innen fullservicesegmentet.

– I ytterste konsekvens vil innføringen av flypassasjeravgiften kunne føre til færre aktører i det norske luftfartsmarkedet og redusert konkurranse, sier Nese.

Sunn konkurranse er viktig både for forbrukerne og for å sikre en effektiv bruk av samfunnets ressurser. En forutsetning for å realisere fordelene ved konkurranse er at selskaper konkurrerer på like vilkår.

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Kontaktinformasjon

Gjermund Nese
Avdelingsdirektør
Telefon: 911 78 713
Pressebilder >>

Elisabeth Steckmest
Seniorrådgiver
Telefon: 906 20 882

 

Dokumenter

Høringsuttalelse flypassasjeravgift >> (PDF)