Krav til rapportering

Prosjekter som har fått tildelt midler fra prisreguleringsfondet må utføre rapportering til Konkurransetilsynet:


Skriftlig halvårsrapport
Tilskuddsmottakere skal halvårlig inngi skriftlig rapport til Konkurransetilsynet om status og progresjon i det aktuelle tidsrommet.


Årlig presentasjon
Tilskuddsmottakere skal årlig rapportere gjennom presentasjon på arrangement i regi av Konkurransetilsynet, evt. etter avtale gjennom eksternt åpent arrangement.


Sluttrapport
Sluttrapport skal oversendes Konkurransetilsynet ved prosjektets ferdigstillelse. I sluttrapporten skal det fremgå om prosjektet er fullført i samsvar med fondets formål, opprinnelig prosjektbeskrivelse, samt hvordan midlene er benyttet. Revisorbekreftet sluttregnskap skal inkluderes i sluttrapporten.


Prosjektets sluttprodukt
Innen prosjektets avslutning skal prosjektansvarlig gjøre sluttprodukt tilgjengelig for elektronisk utgivelse i Konkurransetilsynets working paper serie på kt.no.


Rapportering av avvik
Avvik fra gjennomføring av prosjektet slik det er beskrevet i søknaden med vedlegg skal meddeles Konkurransetilsynet så raskt som mulig.

Kontaktperson:

Ingunn Gjersvik – prosjektleder
Tlf 926 96 737
Epost: inbr@kt.no