Fullt medhold i asfaltsaken

Borgarting lagmannsrett holder NCC Roads AS ansvarlig for den ansattes handlinger og morselskapet NCC AB solidarisk ansvarlig. Retten hever gebyret på grunn av gjentakelse.

– Det er gledelig at lagmannsrettens dom gir tilsynet fullt gjennomslag i asfaltsaken. Retten er kommet til at NCC Roads AS er ansvarlig for den ansattes handlinger og at morselskapet NCC AB holdes solidarisk ansvarlig. Retten hever også gebyret til 150 millioner kroner, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Dommen slår fast at det er viktig med en effektiv håndhevelse av denne type overtredelser av konkurranseloven som kan ha betydelige skadevirkninger.

– Dette er en grundig og god dom som understreker betydningen av en effektiv håndhevelse av konkurransereglene ved slike alvorlige overtredelser og at praksis fra EU-retten skal vektlegges. Retten har fulgt opp Høyesteretts uttalelser i Gran Ekran-dommen om at reaksjonene må være markerte og følbare, og har også hevet gebyret til 150 millioner kroner på grunn av gjentakelse, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Kort om saken Konkurransetilsynet vedtok i mars 2013 å ilegge NCC AB og NCC Roads AS et gebyr på 140 millioner kroner for ulovlig samarbeid med Veidekke i perioden 2005–2008. Samarbeidet omfattet markedsdeling, pris- og anbudssamarbeid samt utveksling av annen strategisk informasjon i forbindelse med asfaltanbud i Midt-Norge.

Selskapene aksepterte ikke overtredelsesgebyret og brakte saken inn for Oslo tingrett. Staten fikk i Oslo tingrett medhold i at NCC Roads AS kunne holdes ansvarlig for ansattes handlinger. Gebyret ble imidlertid redusert til 40 millioner kroner da retten ikke var enig i tilsynets utmåling. Retten fant heller ikke grunnlag for å holde morselskapet NCC AB ansvarlig for overtredelsen.

Konkurransetilsynets prosessfullmektig i saken er advokat Pål Wennerås fra Regjeringsadvokaten.

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad