Gruppefritak for kjøretøy: Kommisjonen ber om innspill til supplerende retningslinjer

Gruppefritaket for samarbeid i motorvognsektoren utløper 31. mai 2023. Samtidig utløper Forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden i motorvognsektoren.

EU-Kommisjonen har på bakgrunn av en evaluering foretatt i 2018-21 konkludert med at det er ønskelig å forlenge gruppefritaket med fem nye år.

Imidlertid er det dermed også et behov for å oppdatere de supplerende retningslinjer til gruppefritaket slik at disse reflekterer den teknologiske utvikling som har vært i denne sektoren siden 2010. Kommisjonen anmoder i denne sammenheng om innspill som bakgrunn for å videreutvikle de supplerende retningslinjene.

Innspill kan gis her. Den samme lenken kan også benyttes for å må mer informasjon om bakgrunn.

Det er anledning til å gi innspill frem til 30. september 2022.

Det bes om at uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.