Høring: Bokavtalen er til skade for leserne

Bokbransjens unntak fra konkurranseloven bør ikke videreføres. Bokavtalen gir høyere priser på bøker.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å forlenge dagens unntak fra konkurranseloven for bokbransjen i ytterligere to år til ut 2018.

– Forleggere og bokhandlere bør stå fritt til å konkurrere om leserne på pris slik regelen er i de fleste andre næringer. Tilsynet mener at bokbransjens unntak fra konkurranseloven ikke bør videreføres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Bokavtalen gir uheldige konkurransemessige utslag. Svak konkurranse vil føre til høye priser, noe som spesielt påvirker midlere og lave inntektsgruppers muligheter til å kjøpe ny litteratur. I den grad det er behov for kulturpolitiske grep som sikrer mangfold, kan dagens mange målrettede tiltak forsterkes og i enda større grad rettes inn mot forfattere og lesere.

 

Bransjerådets evaluering
Konkurransetilsynet påpeker videre at det i evalueringen av konkurransen i bokmarkedet som var vedlagt høringen, kun ble vist til erfaringer fra land som har fastprisavtaler på bøker. Etter Konkurransetilsynets oppfatning, ville det vært naturlig å også vise til erfaringene fra Danmark og Sverige.

– Erfaringene fra Danmark og Sverige viser at en friere prissetting på bøker kan gi lavere priser, samtidig som mangfoldet opprettholdes. Det er grunn til å tro at det samme vil kunne skje i Norge dersom det blir frislipp på bøker, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet mener at både troverdigheten og betydningen av evalueringen ville blitt styrket dersom erfaringene fra Danmark og Sverige hadde vært en del av vurderingene.

 

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.