Høring: Kollektive forhandlinger for selvstendige næringsdrivende («self-employed») og rammene for anvendelse av EUs konkurranselovgivning

 

Europakommisjonen har fremmet en konsekvensanalyse der den presenterer noen alternative tilnærminger til å sikre at EUs konkurranselovgivning ikke står i veien for å gjennomføre kollektive forhandlinger med sikte på å bedre arbeidsforholdene for spesifikke kategorier av selvstendig næringsdrivende gjennom kollektive avtaler.

Bakgrunnen er at i den digitale økonomien kan selvstendige næringsdrivende uten egne ansatte, og som tilbyr sine egne tjenester på digitale plattformer eller til profesjonelle kunder, stå i en utfordrende posisjon hva gjelder å forhandle kollektivt for å styrke lønns- og arbeidsvilkår uten å bryte EUs konkurranselovgivning.

Samtidig som det er en målsetting å legge til rette for at EUs konkurranselovgivning ikke hindrer balanserte forhandlinger, legger de ulike skisserte tilnærmingene til grunn at det samtidig skal sikres at forbrukerne og små og mellomstore bedrifter fortsatt får konkurransedyktige priser og kan nyttiggjøre seg innovative forretningsmodeller i den digitale økonomien. Det innebærer at det ikke er lov å gjennomføre forhandlinger som også omfatter kommersielle vilkår (som for eksempel priser) til forbrukere eller ensidig fastsetting av priser. EU Kommisjonens initiativ innebærer heller ingen forpliktelse til å gjennomføre eller sluttføre kollektive forhandlinger.

Mer om bakgrunnen for og innholdet i Kommisjonens foreslåtte løsninger kan finnes her >>

Frist for innspill er 3. februar 2021. Innspill kan gis ved å benytte denne lenken.