Høring om EUs horisontale gruppefritak og horisontale retningslinjer

EU-kommisjonen har sendt utkast til nye horisontale gruppefritak for F&U- og spesialiseringsavtaler og tilhørende horisontale retningslinjer ut på offentlig høring.

Bakgrunnen for revisjonen er at de eksisterende gruppefritakene utløper i 2022. Samtidig er det behov for å oppdatere det eksisterende regelverket fra 2011 i lys av den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen det siste 10-året. Regelverket er oppdatert og justert på flere punkter og det er introdusert et nytt kapittel i retningslinjene om horisontale avtaler som tar sikte på å fremme en bærekraftig utvikling.

Høringen er en del av Kommisjonens pågående revidering som ble innledet i september 2019. I evalueringen av gjeldende regelverket konkluderte Kommisjonen i 2021 med at de horisontale gruppefritakene og retningslinjene er nyttige og fortsatt relevante instrumenter, men at det var et visst behov for justeringer og oppdateringer. Som ledd i revisjonsprosessen, gjennomførte Kommisjonen i 2021 også en høring for å få innspill og synspunkter fra berørte parter før den utarbeider utkast til nytt regelverk. Innholdet i det foreliggende høringsutkastet reflekterer i stor grad innspillene som ble mottatt i denne konsultasjonen.

Målsettingen med det foreslåtte utkastet til nytt regelverk er å:

  • Gjøre det lettere for selskaper å samarbeide på området for F&U- og spesialiseringsavtaler ved å tydeliggjøre regelverket og ved å innta ytterligere veiledning i retningslinjene om anvendelsen av gruppefritakene
  • Sikre en velfungerende konkurranse ved å unnta fra EUs konkurranseregler i) FoU-avtaler som omfatter helt nye produkter, teknologier og prosesser, og ii) FoU som er rettet mot en spesifikk målsetting uten å gjelde spesifikke produkter eller teknologier, der det finnes en tilstrekkelig sammenlignbar og konkurrerende FoU-innsats
  • Innta et nytt kapittel i de horisontale retningslinjene om vurdering av horisontale avtaler som tar sikte på å fremme en bærekraftig utvikling, samt gi ny veiledning om deling av data, avtaler om deling av mobil infrastruktur og anbudssamarbeid
  • Forenkle Kommisjonens og nasjonale myndigheters tilsyn ved å strømlinjeforme og oppdatere det generelle rammeverket for vurderingen av horisontale samarbeidsavtaler

Mer informasjon, utkast til nytt regelverk og lenke for å inngi høringssvar finner du her.

Høringsfristen er 26. april 2022.

Logo EU-kommisjonen.