Høring om revisjon av EUs kunngjøring om avgrensing av det relevante marked  

EU-kommisjonen har sendt utkast til revidert kunngjøring om avgrensing av det relevante marked på offentlig høring. Den gjeldene kunngjøringen er fra 1997. I sin evaluering av kunngjøringen som ble avsluttet i juli 2021, fant Kommisjonen at det var nødvendig å oppdatere kunngjøringen for å ta høyde for utviklingen i EU-kommisjonens og EU-domstolens praksis samt hvordan markedsforholdene har endret seg.  

Hovedhensikten med kunngjøringen er å gi oppdatert veiledning og på den måten bedre forutberegneligheten for markedsaktørene. Den reviderte kunngjøringen tar også sikte på å legge til rette for mer effektiv håndheving av konkurransereglene både på EU-nivå og nasjonalt.  

Den reviderte kunngjøringen gir ny og oppdatert veiledning om sentrale elementer ved avgrensning av markeder, herunder:  

  • Mer inngående forklaring av prinsippene for markedsavgrensning, samt hvordan markedsavgrensning brukes ved håndhevingen av konkurransereglene.  
  • Større fokus på andre konkurranseparametere enn pris, som for eksempel innovasjon og kvalitet på produkter og tjenester. 
  • Klargjøring av behovet for fremadrettede vurderinger ved avgrensning av markeder, for eksempel der strukturelle, regulatoriske eller teknologiske endringer i marked må forventes.  
  • Ny veiledning om avgrensning av digitale markeder, for eksempel i flersidige markeder og i digitale økosystemer. 
  • Veiledning om avgrensningen av markeder som er preget av innovasjon, herunder hvordan konkurransen bør vurderes når markedsaktørene konkurrerer om å innovere. 
  • Mer veiledning om geografisk markedsavgrensning, herunder i hvilke tilfeller markeder kan defineres som globale, hvordan man tar hensyn til import samt hvordan EU-kommisjonens avgrenser lokale markeder med utgangspunkt i dekningsområder.   
  • Klargjøring av kvantitative teknikker som EU-kommisjonen kan benytte ved avgrensning av markeder, for eksempel SSNIP-testen.  
  • Utvidet veiledning om hvilket bevis som kan være relevante og hvilken bevisverdi disse har.    
Mer informasjon og utkastet til ny kunngjøring finner du her: 2022 Market definition notice (europa.eu)  

Høringsfristen var 13. januar 2023.