Hva er ulovlig samarbeid?

Dersom du samarbeider med konkurrenter for eksempel om priser, oppdeling av markeder og begrensninger i produksjon eller salg, kan dette utgjøre et ulovlig samarbeid.

Kartell, er et samlebegrep for flere typer ulovlige samarbeid som på ulike måter setter konkurransen i markedet helt eller delvis ut av spill. Det innebærer at to eller flere bedrifter innenfor en bransje samarbeider om forhold de skulle har konkurrert om. I stedet for å konkurrere om kontrakter og leveranser, slik kundene forutsetter, inngår deltakere i et ulovlig samarbeid for eksempel avtaler om deling av markeder, størrelsen på rabatter og priser og størrelsen på tilbud.

Ulovlig samarbeid kan også skje i form av at en bransjeorganisasjon treffer konkurransebegrensende beslutninger. Dette kan bla. skje ved at bransjeorganisasjonen fastsetter standardvilkår som begrenser konkurransen, eller ved at organisasjonen veileder eller gir anbefalinger til medlemmene om faste priser, rabatter, prisstigninger eller minimumspriser.

Konkurranseloven § 10 første ledd forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Les hele bestemmelsen her

 

Du har ansvar for å følge spillereglene!

Samarbeider din bedrift med andre bedrifter i bransjen på ulike områder? Da er det viktig å kjenne spillereglene. Det er nemlig bedriftens ansvar å påse at den ikke bryter konkurransereglene. Bedriftene må vurdere om samarbeidet har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Både skjult og åpent samarbeid kan begrense konkurransen og dermed være ulovlig. Det hjelper da lite om ulovlig samarbeid er vanlig i bransjen – ulovlig konkurransebegrensende samarbeid er uansett forbudt.

Ulovlig samarbeid kan skje på ulike måter

• Prissamarbeid –  konkurrenter eller potensielle konkurrenter har kontakt vedrørende hvilke priser de skal operere med

• Markedsdeling – konkurrenter eller potensielle konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering.

• Anbudssamarbeid – innebærer at bedrifter samarbeider om inngivelse av anbud, for eksempel ved å ha kontakt vedrørende priser og vilkår før anbud inngis. Ulovlig samarbeid om inngivelse av anbud kan ta mange former, og kan inneholde elementer av både prissamarbeid og markedsdeling:

  • Unnlatelse av å gi anbud – en bedrift som ellers ville lagt inn anbud, lar være å levere inn anbud eller trekker anbudet.
  • Anbudsrotasjon  – de aktuelle bedriftene bytter på å ha det beste anbudet
  • Markedsdeling – bedriftene har på forhånd delt markedet mellom seg geografisk, produktmessig, kundemessig, i kvoter eller lignende
  • Fiktive anbud – dette gjøres for eksempel ved at et anbud åpenbart prises for høyt eller inneholder betingelser som ikke kan godtas.
  • Ulovlig prosjektsamarbeid – bedrifter inngir felles tilbud i tilknytning til hele eller deler av et prosjekt, selv om de er faktiske eller potensielle konkurrenter i forhold til det aktuelle prosjektet og dermed kunne inngitt separate tilbud.
  • Ulovlig prosjektsamarbeid –  bedrifter som i utgangspunktet samarbeider lovlig om å gjennomføre et prosjekt, utveksler informasjon utover det som er absolutt nødvendig for å gjennomføre det konkrete prosjektet, for eksempel om kalkyler, kostnader og kapasitet.

 

Unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid
Et konkurransebegrensende samarbeid kan på visse vilkår likevel være lovlig. Det kreves da at samarbeidet gir effektivitetsgevinster som oppveier de konkurransebegrensende virkningene. Samarbeidet må bidra til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling. I tilllegg må forbrukerne sikres en rimelig andel av de oppnådde fordelene. Bedriftene må ikke pålegges restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse målene. Samarbeidet må heller ikke gi bedriftene mulighet til å utelukke konkurransen for en vesentlig del av de varer det gjelder.

Les hele bestemmelsen i Konkurranseloven § 10 tredje ledd her

Se faktaark om bestemmelsen i konkurranseloven § 10 tredje ledd

Merk at det er bedriftenes eget ansvar å vurdere om vilkårene for unntak er oppfylt i det konkrete tilfellet. Bedriftene har også selv bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.

Konkurransetilsynet har ikke adgang til å gi dispensasjoner fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Konkurransetilsynet kan således ikke gi bindende forhåndstilsagn om ulike typer praksis, eller frita bedriftene fra ansvar.

 

Generell veileder om anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid
Samarbeid mellom bedrifter ved inngivelse av anbud som resulterer i samfunnsøkonomiske fordeler, eksempelvis ved prosjektsamarbeid hvor samarbeidet skjer åpent mellom foretak som ellers ikke kunne inngitt tilbud/anbud på det aktuelle prosjektet, kan være lovlig etter konkurranseloven.

For å gi uttrykk for hvilke vurderinger Konkurransetilsynet vil gjøre i forbindelse med anbuds og prosjektsamarbeid, er det utarbeidet en egen generell veileder om anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid.

Konkurransetilsynet presiseres imidlertid at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, samt at det er opp til bedriftene selv å vurdere lovligheten av egen praksis.

Se Konkurransetilsynets veiledere her.