Informasjon om prisreguleringsfondet

Hvordan søke midler fra prisreguleringsfondet?

Søknad om forskningsmidler sendes per epost til post@kt.no innen 6. november 2015.

Søknaden må inneholde følgende:

• Kontaktinformasjon til søker

• Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan

• Beskrivelse av prosjektets nytteverdi

• Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen

• Budsjett/finansiering av prosjektet og informasjon om annen mottatt støtte

• Egenerklæring som viser eventuell bagatellmessig støtte som er mottatt siste tre år og om mottaker får annen offentlig støtte.

• Egenerklæring om kunde- og/eller klientforhold som kan relateres til prosjektet som det søkes om midler til.

• Søker må utarbeide tydelige målsettinger for prosjektet og eventuelt også indikatorer for måloppnåelse på prosjektnivå.

• Det må rapporteres hvordan tiltaket bidrar til å belyse nye sider ved konkurranseforhold og/eller pris- og konkurransepolitiske virkemidler

• Tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond anses ikke som merverdiavgiftspliktig omsetning.

 

Om den videre prosessen:

• Konkurransetilsynet vurderer de innkomne søknadene fra 6. november.

• Konkurransetilsynet vil i sin vurdering av søknadene legge vekt på god og relevant forskning innenfor konkurranserett og /eller konkurranseøkonomi, søkers kompetanse på fagområdet, samt prosjektets kostnad. Tverrfaglige prosjekter om konkurranseøkonomi og juss vektes positivt. Konkurransetilsynet ønsker gjennom tildelingen å stimulere til aktivitet både innenfor konkurranserett og konkurranseøkonomi, og stimulere til oppbygging av flere forskningsmiljø innen fagområdene.

• Avgjørelser om tildeling eller ikke tildeling gjøres ved enkeltvedtak som tilsendes den respektive søker per e-post. Vedtakene publiseres også på kt.no.

• Søkere som tildeles midler må godkjenne vilkår gitt i vedtaket innen to måneder etter tildeling. Utbetaling av midler skjer først etter godkjenning av vilkår.

• Konkurransetilsynet følger som utgangspunkt opp prosjektene gjennom halvårlig rapportering og kontroll, årlige presentasjoner og sluttrapport.

 

FAKTA OM PRISREGULERINGSFONDET

• Det alminnelige prisreguleringsfondets formål er å benytte midlene til forskning om konkurranseforhold og pris- og konkurransepolitiske virkemidler.

• Fondet forvaltes av Konkurransetilsynet

• Fondet har midler til forskning og utredning innenfor konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger

• Fondet har et tildelingsbudsjett på inntil 6 millioner kroner per år

• Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.