Innlegg: Bedre og billigere med funksjonelt skille

Våren 2016 vedtok Stortinget å innføre et krav til funksjonelt og selskapsmessig skille i energiloven for alle nettselskaper. Regelverksendringen trer i kraft 1. januar 2021. I desemberutgaven av Energi ble det diskutert om det er fornuftig med et krav om funksjonelt skille for de 90 nettselskapene som har færre enn 30 000 kunder.

Av Even Tukun, Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet skal fremme konkurranse til beste for forbrukere og næringsliv. For å forvalte dette samfunnsoppdraget har tilsynet flere ganger uttalt seg om viktigheten av å skille nettvirksomhet fra produksjon og salg av kraft.

Mange kraftselskap har konkurranseutsatt virksomhet som produksjon og salg av kraft samtidig som de drifter strømnett som er naturlige monopol. For selskapene kan en sammenblanding av monopol- og konkurranseutsatt virksomhet være en fordel. For strømkundene kan konsekvensene av en slik sam¬menblanding bli dyrere og dårligere tjenester.

God strømforsyning har en høy verdi for alle. Viktigheten av gode nettinvesteringer og -drift vil øke med fremtidige investeringer, økt innmating fra ikke-regulerbar produksjon og endret nettbruk.

I tiden fremover skal det investeres betydelige beløp i strømnettet. Investeringene vil i hovedsak finansieres gjennom nettleie fra strømkundene.

Det forventes også økt innmating i det regionale strømnettet fra ikke-regulerbar produksjon fra småkraftverk og plusskunder som krever tilpasning og investeringer fra netteiers side.

Samfunnet står også overfor store endringer i nettbruk med smarte strømmålere og økt fleksibilitet hos sluttbruker. Endringene vil gjøre at nettinvesteringer og -drift får større betydning for både miljø- og næringsutvikling.

Et integrert kraftselskap vil ha insentiv til å optimalisere sin totale virksomhet. Uten funksjonelt skille kan det være fristende for integrerte kraftselskaper å utnytte sin stilling som nettmonopolist til fordel for egen konkurranseutsatt virksomhet slik at nettinvesteringene ikke blir optimale og konkurransen i tilgrensende markeder forstyrres.

Vårt strømnett består av mange små nettselskaper som står overfor store investeringsbeslutninger. Det er viktig å gi disse nettforetakene insentiver til å fatte beslutninger om utbygging og oppgradering som gir en rasjonell nettutvikling for hele samfunnet. Ved å skille ut nettdelen og sikre den delen eget styre og egen ledelse vil en legge forholdene til rette for at nettvirksomheten prioriteres og at man ikke ser hen til konkurranseutsatt virksomhet ved investeringer. For eksempel vil funksjonelt skille redusere muligheten for at nettselskaper tar hensyn til egen eksisterende eller planlagt kraftproduksjon ved tilknytning av ny ikke-regulerbar produksjon i nettet.
Et funksjonelt skille vil også forhindre at nettmonopolistene forstyrrer konkurransen ved å bruke teknologiske endringer i strømnettet til å gi egen konkurranseutsatt virksomhet fortrinn for eksempel ved å koble installasjon av smarte målere med salg av strømabonnement.
Som beskrevet ovenfor har en god og riktig utbygging av strømnettet høy verdi for alle strømkunder. I Reiten-utvalgets rapport legges det til grunn at kostnadene ved funksjonelt skille er lave sett i lys av fordelene strømkundene oppnår.

Et hyppig brukt argument mot funksjonelt skille er at det vil føre til færre kraftselskap i distriktene som bidrar med næringsvirk-somhet. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved hensiktsmessigheten av å belaste lokale strømkunder med kostnadene til næringsutvikling. Først og fremst er det de kommunale eierne av kraftselskapene som er interessert i denne typen tiltak. Man kan derfor risikere overinvestering i næringsutvikling med den konsekvens at nettleien blir brukt til tiltak som det er høy risiko for at ikke vil bære frukter.

Det er derfor gode argumenter for å innføre funksjonelt skille som sikrer at nettmonopolister ikke gir fordeler til egen konkurranseutsatt virksomhet. Strømleveranser til forbrukere og næringsliv i alle landets kommuner vil bli bedre og billigere med funksjonelt skille. 

Innlegget stod på trykk i bransjebladet Energi 29. januar 2018.

Foto av kraftlinje med himmel i bakgrunnen.