Innlegg: Etterlevelse av konkurransereglene

Administrerende direktør Trond Bentestuen i Rema er kritisk til Konkurransetilsynets rolle i dagligvaremarkedet i et innlegg i DN 4. desember . Vi kan ikke kommentere den saken han henviser til, da det er en pågående etterforskningssak.

Skrevet av konkurransedirektør Lars Sørgard.

Men hans generelle poeng er at han etterlyser mer veiledning om hva som er lov og ikke lov, og mener Konkurransetilsynet kan lære av Finanstilsynet. Sammenligningen er imidlertid lite treffende. Bentestuen burde vite at Finanstilsynet og Konkurransetilsynet har til dels ulike roller. Finanstilsynet har blant annet ansvar for omfattende rapportering fra bank- og finansselskaper, og tar stilling til søknader om ulike typer konsesjoner.

For knapt tyve år siden var det mulig for bedrifter å søke om dispensasjon fra konkurransereglene og dermed få aksept for en bestemt type adferd fra konkurransemyndighetene. Dette systemet ble krevende å håndheve, da det ble et stort antall dispensasjonssøknader og stadig mer og lengre tid ble brukt på saksbehandling av disse. Av den grunn ble konkurransereglene snudd helt om, og norske konkurranseregler ble tilsvarende de som er i de fleste andre land. Det ble blant annet innført et forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. Selskapene kunne ikke lenger ta kontakt med tilsynet og spørre om deres adferd kvalifiserte til dispensasjon. Hele ideen var å ansvarliggjøre selskapene. De fikk incentiver til å gjøre egne vurderinger for å etterleve konkurransereglene og dermed unngå sanksjoner.

I motsetning til hva tilfellet var tidligere, er det nå derfor ikke mulig å komme til oss og be om en godkjennelse av en helt konkret adferd av en bedrift. Selskapene har derfor et selvstendig ansvar for å overholde konkurransereglene. Det er selskapet selv som har best kunnskap om hva de faktisk gjør, vi kan umulig ha full innsikt i det uten svært grundige undersøkelser, og dermed er selskapet selv best egnet til å foreta den konkrete vurderingen av en bestemt praksis.

Det vi gjør er å gi generell veiledning, og informere foretakene om tidligere vedtak og andre typer avgjørelser. Dessuten gir rettspraksis fra EU betydelig veiledning, da de norske konkurransereglene er harmonisert med EU sine konkurranseregler. Vår praksis hva angår veiledning er helt på linje med hvordan andre lands konkurransemyndigheter opptrer. Det er en mer treffende sammenligning enn sammenligningen med Finanstilsynet, et tilsyn som av naturlige grunner har en annen rolle.

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 5. desember 2020.

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.