Innlegg: Misvisende om prisdiskriminering

Det er prisverdig at Forbrukerrådet engasjerer seg i debatten om dagligvaremarkedet, men de argumentene de kommer med i DN 4. oktober i svar til vår replikk er mer forvirrende enn oppklarende.

Skrevet av konkurransedirektør Lars Sørgard.

For det første har Konkurransetilsynet hverken sagt eller ment at «det forutsettes at nærmest ethvert inngrep mot den frie forhandlingsretten vil føre til høyere hyllepriser.» Overskriften på vår replikk «prisdiskriminering kan skade konkurransen» er tydelig på at prisdiskriminering i visse situasjoner – men ikke alltid – vil skade konkurransen og kan være et brudd på konkurransereglene. Det betyr at vi kan gripe inn i tilfeller der adferden gir høyere innkjøpspriser og derigjennom høyere priser til forbrukerne, og slik sett gripe inn mot den frie forhandlingsretten for å oppnå lavere priser. Det er nettopp derfor, som forklart i vår forrige replikk, nødvendig med en konkret vurdering i hver sak. Hvis det viser seg at det er en rimelig grunn til å anta at prisdiskrimineringen er skadelig, er det aktuelt å åpne en etterforskningssak.

For det andre er eksempelet fra Finland i beste fall misvisende. Forbrukerrådet hevder at en lov som ble innført i Finland i 2014 regulerer forretningspraksisen til dominante dagligvarekjeder, og gir inntrykk av at det førte til uendrede priser i perioden 2013 til 2020. Det som faktisk skjedde i 2014 var at terskelen for å fastslå dominans ble senket for dagligvarekjeder (men ikke for leverandører eller andre). Det finnes derimot ingen saker om misbruk av dominans hverken i 2014 eller senere i denne sektoren, heller ikke hva angår forskjeller i innkjøpspriser. Slik sett er det vanskelig å forstå hvordan det som skjedde i Finland – eller rettere sagt det som ikke skjedde – har noen som helst relevans for den norske debatten om prisdiskriminering. Enda mer uforståelig er det at dette, ifølge Forbrukerrådet, skal forklare at prisene sto stille i Finland mens de økte i Norge i perioden 2013 til 2020. Det er mange grunner til at priser øker ulikt i ulike land. Ulikheter i importvernet og endret kronekurs er kun to av mange mulige forklaringer Forbrukerrådet burde tenkt på. Det er faglig sett uholdbart å forklare en lavere prisøkning i Finland enn i Norge med noe som ikke skjedde i Finland.

Vi tar gjerne en diskusjon om prisdiskriminering, men den må i så fall skje på riktig faktagrunnlag.

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 6. oktober 2021.

 

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.