Innlegg: Prisdiskriminering kan skade konkurransen

Vi deler bekymringen for at prisdiskriminering kan skade konkurransen og forbrukerne, men er av den oppfatning at dagens regelverk er tilfredsstillende.

Skrevet av konkurransedirektør Lars Sørgard.

I DN 16. september er Forbrukerrådet bekymret over forskjeller i innkjøpspriser i dagligvaremarkedet, og etterlyser en innstramning av regelverket. Vi deler bekymringen for at prisdiskriminering kan skade konkurransen og forbrukerne, men er av den oppfatning at dagens regelverk er tilfredsstillende.

Konkurransetilsynets viktigste jobb er å forsvare forbrukernes interesse. Forskjeller i innkjøpspriser kan i visse tilfeller skade forbrukerne og være et brudd på konkurranseloven, men i andre tilfeller er det helt legitime grunner for slike forskjeller. Derfor må det vurderes konkret i hver enkelt sak om det er en overtredelse eller ikke. Vi har nylig avsluttet en grundig etterforskning av dette rettet mot tre foretak, der vi ikke fant holdepunkter for at konkurransen og forbrukerne ble skadet på kort eller lang sikt. Vår vurdering var at et eventuelt inngrep kunne føre til høyere priser for norske dagligvarekunder. I denne konkrete saken fant vi altså at det ikke var en overtredelse. I et annet tilfelle kan imidlertid forskjeller i innkjøpspriser ha en negativ effekt på konkurransen og forbrukerne, og det kan foreligge en overtredelse av konkurranseloven.

Forbrukerrådet hevder at det har vært vanskelig å håndheve både lovens bokstav og dens intensjon. Vi kan ikke se at det er tilfelle. Intensjonen med konkurranseloven er klar, det er primært å forsvare forbrukernes interesser. Og håndhevingen av loven følger den vanlige tilnærmingen, vi tar utgangspunkt i ordlyden i loven og gjeldende rettspraksis. Fra rettspraksis kan vi blant annet utlede at det ikke er et forbud mot prisdiskriminering, men at det må foretas en konkret vurdering.

Det er flere enn Forbrukerrådet som har ønsket en klargjøring av når prisdiskriminering er forbudt. Vi arbeider nå med en veileder for prisdiskriminering, der formålet blant annet er å klargjøre når forskjeller i innkjøpspriser kan være en overtredelse av konkurranseloven. Den vil hjelpe bedriftene og deres rådgivere i å trekke opp grensen for hva som er lov, og vil adressere nettopp det som Forbrukerrådet etterlyser.

Forbrukerrådet drøfter hvorvidt et eventuelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser vil kunne føre til høyere priser til forbrukerne eller ikke. Slik vi ser det har ekspertgruppen som utredet et eventuelt forbud mot prisdiskriminering og kom med sin rapport i fjor gjort en helhetlig vurdering. De kom med den klare konklusjonen at et forbud var uheldig, da det kunne føre til høyere priser til forbrukerne. Vi kan ikke se at Forbrukerrådet kommer med noe nytt som kan rokke ved den analysen ekspertgruppen kom med.

Vi fortsetter vår kartlegging av utviklingen i innkjøpsforskjeller. Dessuten har vi iverksatt en undersøkelse blant en rekke leverandører av mulige årsaker til eventuelle prisforskjeller. Gjennom dette omfattende arbeidet får vi detaljert innsyn i adferden til disse aktørene. Det vil bevisstgjøre aktørene, og dermed bidra til at de opptrer på en måte som er bra for norske dagligvarekunder. Dersom vi oppdager tilfeller der vi har skjellig grunn til å mistenke at det er et brudd på konkurranseloven, kan vi igjen iverksette etterforskning.

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>