Kronikk: Vi trenger flere leger, ikke dyrere leger

Flere leger – ikke dyrere leger, som nylig er foreslått – må til for å gi pasientene et bedre helsetilbud.

Skrevet av Kurt Brekke, sjeføkonom i Konkurransetilsynet

Nylig foreslo et regjeringsutnevnt utvalg, det såkalte Grimstadutvalget, at det bør opprettes 440 nye studieplasser på medisin i Norge. I dag har vi totalt 636 slike studieplasser ved norske universiteter. Det er et tiltagende behov for flere leger, og derfor er dette isolert sett et godt forslag.

Problemet med forslaget er imidlertid at utvalget først og fremst foreslår å hente hjem norske medisinstudenter som i dag tar utdannelsen i utlandet, snarere enn å utdanne flere leger. Et premiss for utvalgets forslag er nemlig at økningen av studieplasser i Norge motsvares med en tilsvarende reduksjon av studiestøtten til norske medisinstudenter i utlandet.

Utvalget ønsker altså å øke andelen norske legestudenter som tar utdannelsen sin i Norge, men ikke nødvendigvis øke antall norske leger.

Dette er et dyrt forslag, og det løser dessuten ikke det økende behovet for flere leger.

I dag tar nesten halvparten av norske medisinstudenter utdannelsen sin i utlandet. Kostnadsberegninger gjort av Oslo Economics, viser at utvalgets forslag er det klart dyreste alternativet dersom man ønsker å utdanne flere norske leger. Det viser at det er vesentlig dyrere å utdanne leger i Norge enn andre land, og konkluderer med at det må være betydelige nyttegevinster for at utvalgets forslag skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Tidligere i høst mottok helseminister Bent Høie to rapporter som evaluerte fastlegeordningen. Den ene rapporten, fra EY og Vista, avdekket at en stor andel fastleger opplevde en stressende og uhåndterbar arbeidssituasjon. Rapporten avdekket også at mange fastleger ønsker å slutte, og få medisinstudenter ønsker å begynne som fastlege.

Den andre rapporten, fra Folkehelseinstituttet, viste at pasientene var fornøyde med sin fastlege, men at de opplevde at tilgangen til fastlegen var mindre bra.

Fastlegene har fått en rekke nye oppgaver som gjør at tiden per pasient er blitt knappere. De må enten jobbe lengre dager eller bruke mindre tid per pasient. For å håndtere det økte arbeidspresset har mange fastleger redusert antall plasser på sin liste.

Dette kommer tydelig frem i statistikken fra Helsedirektoratet, som viser at andelen fastleger med ledige plasser på listen er blitt mer enn halvert siden ordningen ble innført.

I dag er det kun 30 prosent av fastlegene som har ledig plass på sin liste, og antall ledige plasser er blitt kraftig redusert, særlig de siste årene.

Denne utviklingen gir grunn til bekymring.

For det første begrenser det pasientenes valgfrihet når færre enn én av tre fastleger har åpen liste. Pasientene får ikke sin mest foretrukne lege, og mange må reise lengre for å komme til legen.

For det andre betyr færre åpne legelister at konkurransen mellom fastlegene svekkes. I dag får fastlegene betalt per pasient de har på listen og har derfor et økonomisk incentiv til å gi god behandling for å beholde eller øke antall pasienter på listen. Når 70 prosent av fastlegene har fulle lister, svekkes dette incentivet, og pasientene står i fare for å få et dårligere behandlingstilbud.

Helseminister Bent Høie har varslet en handlingsplan for allmennlegetjenesten i 2020. Et viktig mål er å få flere til å velge fastlegeyrket. Regjeringen bør bruke pengene på flere fastlegestillinger og bedre finansiering av ordningen fremfor å hente hjem norske medisinstudenter fra utlandet.

Det kan være gode grunner for å øke andelen norske medisinstudenter som tar utdannelsen i Norge, men Grimstadutvalgets forslag om å hente hjem nær alle norske medisinstudenter i utlandet, fremstår som radikalt og er neppe god samfunnsøkonomi. Det er viktigere med flere leger enn dyrere leger.

Flere leger er nødvendig for å møte fremtidig behov for helsetjenester i Norge. Det vil gi pasientene bedre valgfrihet og bedre tilgang. Flere leger vil også stimulere til konkurranse mellom fastlegene om å få pasienter på listen og med det et bedre helsetilbud for pasientene.

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 7. desember 2019.

Portrettbilde av Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.
Kurt Brekke, sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>