Kan særnorske kapitalkrav undergrave stabiliteten?

I den nyeste utgaven av tidsskriftet Magma skriver Konkurransetilsynet om effekten særnorske kapitalkrav kan ha på konkurranse og stabilitet. Det argumenteres for at særnorske kapitalkrav kan føre til konkurransevridninger, og at det kan tenkes at dette ikke bidrar til mer stabilitet i banksektoren i Norge.

– Særnorske kapitalkrav fører til konkurransevridninger, som kan være med på å undergrave stabiliteten i norsk banksektor, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Banknæringen er underlagt omfattende regulering, som også omfatter spesifikke kapitalkrav for hver bank. Dette er gjort for at bankene skal stå godt rustet mot dårlige tider. Norge er i utgangspunktet bundet til å følge reguleringen som er vedtatt i EU, men på noen områder har Norge valgt å ha strengere kapitalkrav til bankene enn det som følger av EUs regler. Dette fører til at norske banker står overfor strengere kapitalkrav, og får høyere kostnader, enn utenlandske banker som opererer i Norge.

Det at banker som opererer i Norge er underlagt ulikt regelverk fører til en konkurransevridning i favør av filialer av utenlandske banker. Ulike konkurransevilkår kan medføre at norske banker ender opp med en i snitt mer risikabel utlånsportefølje. Dette kan videre være med på å undergrave stabiliteten i banksektoren.

– Norge burde ta seg råd til å gjøre en grundig vurdering av hvordan særnorske kapitalkrav på lang sikt påvirker stabiliteten i norsk banksektor. Konkurransetilsynet anbefaler at norske myndigheter fremover bør tilstrebe en harmonisering med EUs regelverk for kapitalkrav, sier Sørgard.

Les artikkelen i tidsskriftet MAGMA i sin helhet >>

Bilde av de tre forfatterne av artikkel i MAGMA: Rådgiver Cathrine Evertsen, seniorrådgiver Marita Skjæveland og konkurransedirektør Lars Sørgard.
Forfattere av artikkel i MAGMA: Rådgiver Cathrine Evertsen, seniorrådgiver Marita Skjæveland og konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77