Ekstern rådgiver for Konkurransetilsynet i det internasjonale konkurransenettverket ICN

Konkurransetilsynet søker eksterne rådgivere for vår deltagelse i det internasjonale konkurransenettverket ICNs arbeidsgrupper for karteller, misbruk av dominerende stilling, foretakssammenslutninger, effektivitet i håndhevingen og konkurransefremmende tiltak («advocacy»).


Internasjonalt nettverk mellom konkurransemyndigheter
Det internasjonale konkurransenettverket (ICN) er et verdensomspennende nettverk av konkurransemyndigheter. Det består i dag av 137 konkurransemyndigheter fra mer enn 120 ulike jurisdiksjoner. Målsettingen med nettverket er å utveksle erfaringer og metodiske tilnærminger i analysen av ulike konkurranserelaterte spørsmål. I tillegg har nettverket en viktig rolle i å bygge konsensus og harmonisering basert på gode konkurransepolitiske prinsipper og å fremme effektivt internasjonalt samarbeid.

Innenfor rammen av ICNs arbeidsgrupper arbeides det blant annet med anbefalinger og veiledninger. I tillegg arrangeres seminarserier, workshops og konferanser knyttet til aktuelle håndhevings- og regelverksrelaterte spørsmål. Arbeidet i nettverket skjer for øvrig gjennom telefonkonferanser og ulike nettbaserte verktøy.


Bli ekstern rådgiver i en av ICNs arbeidsgrupper
Arbeidet i ICN berikes av såkalte «Non-Governmental Advisors» (NGA) som representerer næringsliv, forbrukere, akademikere samt representanter med juridisk eller økonomisk bakgrunn. NGA’ene kan med sin bakgrunn bidra til at ICNs skriftlige produkter holder en høy kvalitet. De kan også delta i diskusjoner i aktuelle konkurranserelaterte spørsmål i de ulike seminarseriene. De eksterne rådgiverne utpekes av de respektive ICN medlemmer.

Konkurransetilsynet søker nå om NGA’er for å bistå oss i vår deltagelse i arbeidsgruppene for karteller, misbruk av dominerende stilling, foretakssammenslutninger, effektivitet i håndhevingen og konkurransefremmende tiltak («advocacy»).

  1. Arbeidsgruppen for karteller arbeider med spørsmål knyttet til hvordan karteller oppdages og motvirkes. Kartellgruppen består av to ulike arbeidsgrupper, der den ene fokuserer på juridiske problemstillinger mens den andre ser på metodiske tilnærminger
  2. Arbeidsgruppen for håndheving av forbudet av misbruk av dominerende stilling arbeider med økt forståelse av spørsmål relatert til håndheving av forbudet mot misbruk av dominerende stilling. Gruppen har de siste årene særlig vært opptatt av konvergens og økt kunnskap knyttet til dominansvurderingen, standarder for å vurdere vertikale restriksjoner samt å utvikle kunnskap om styrker og svakheter ved ulike former for avhjelpende tiltak.
  3. Arbeidsgruppen for foretakssammenslutninger ser særlig på hvordan man kan få ensartet håndheving på tvers av grenser samt underlette saksbehandlingen ved foretakssammenslutninger
    Arbeidsgruppen for effektivitet i håndhevingen jobber med å identifisere sentrale elementer for velfungerende håndheving og en effektiv håndhevingsmyndighet gjennom å identifisere beste-praksis for strategi og planlegging samt håndhevingsverktøy og prosedyrer. Gruppen har de senere årene også vært særlig opptatt av å utvikle rammer for håndheving som ivaretar partenes rettsikkerhet på en god og transparent måte.
  4. Arbeidsgruppen for konkurransefremmende tiltak («advocacy») jobber med å utvikle verktøy, utarbeide anbefalinger og utveksle erfaringer med hvordan man kan fremme et mer konkurransevennlig regelverk og konkurransekultur i foretakene

 

Hver arbeidsgruppe ledes i felleskap av representanter for tre ulike konkurransemyndigheter. Konkurransetilsynet er for tiden med å lede arbeidet i arbeidsgruppen for konkurransefremmende tiltak.

Mer detaljert informasjon finnes her: https://www.internationalcompetitionnetwork.org/


Hva forventes av Konkurransetilsynets eksterne rådgivere?
For å bli ekstern rådgiver forventes det at du er interessert i de tema som tas opp i ICN-nettverket, og at du behersker engelsk muntlig og skriftlig godt. Du kan ha bakgrunn som jurist, økonom, forsker eller forbruker- eller næringslivsrepresentant.

På bakgrunn av uttrykt interesse vil du bli koblet opp mot en av arbeidsgruppene i nettverket, og kan følge og bidra aktivt i gruppens arbeid. Dette er ikke til hinder for at du kan engasjere deg i de øvrige gruppenes arbeid.

Den tid som medgår til arbeidet i nettverket kan variere fra noen timer i måneden til noen dager. Det gis ingen økonomisk kompensasjon for arbeidet.

Deltagelsen er tidsbegrenset til ett år, fra 1. november i år, og mulighet for fornyet engasjement vil vurderes ut fra engasjement det foregående år.

Det er begrenset hvor mange deltagere som kan tilknyttes nettverket fra Konkurransetilsynets side. Konkurransetilsynet vil ta utgangspunkt i hva aktuelle kandidater kan bidra med ut fra sin profesjonelle tilknytning til konkurranseområdet, samt eventuelt tidligere engasjement i nettverket.


Meld din interesse
Om du er interessert, meld din interesse til Kjell J. Sunnevåg (kjsu@kt.no) og spesifiser hvilken eller hvilke arbeidsgrupper du er interessert å delta i.

Frist for å melde interesse er 1. oktober 2019.

Portrettbilde av Kjell Sunnevåg som er direktør for eksterne relasjoner i Konkurransetilsynet.