Konkurransereglene under krigen i Ukraina – felles uttalelse fra EU/EØS landene

Konkurransetilsynet har i dag sluttet seg til en felles uttalelse fra det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) om hvordan en skal håndtere ulike konkurranserettslige utfordringer krigen i Ukraina fører med seg.  

Ettersom den norske konkurranseloven er harmonisert med konkurransereglene i EU/EØS, vil Konkurransetilsynets tilnærming til disse utfordringene være den samme som i andre europeiske land. 

– Dagens felles uttalelse ligner den som ble uttalt i forbindelse med pandemien, og den viser at konkurransemyndighetene i samtlige EU/EØS-land tar felles kriser på alvor. Nå er det krigen i Ukraina som krever en felles kraftsamling. For å sikre forsyningssikkerhet særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, kan det være behov for mer samarbeid mellom bedriftene for å sikre kjøp, forsyninger og rettferdig distribusjon av knappe produkter, eller redusere alvorlige økonomiske konsekvenser inkludert de som oppstår ved overholdelse av sanksjoner pålagt av EU. Samtidig vil vi i Norge som alle de andre europeiske landene være på vakt mot de som eventuelt utnytter situasjonen til å øke prisene. Dette inkluderer utveksling av informasjon om langsiktig prissetting og forretningsstrategier, der denne typen kontakt ikke er nødvendig for å løse dagens forsyningssikkerhet, sier konkurransedirektør Tina Søreide. 

Følgende uttalelse i norsk oversettelse er i dag offentliggjort av ECN der Norge også deltar:  

  • ECN er fullstendig klar over de sosiale og økonomiske konsekvensene som er utløst av krigen i Ukraina.
  • EU/EØS-konkurranserettens ulike bestemmelser gjør det mulig å ta hensyn til markedsforholdene og økonomisk utvikling, der dette er relevant og nødvendig. Konkurransereglene sikrer like konkurransevilkår mellom foretak. Dette formålet er fortsatt relevant også i en periode hvor foretak og økonomien som helhet, lider på grunn av krigen i Ukraina.
  • ECN forstår at denne ekstraordinære situasjonen kan utløse behov for at foretak samarbeider for å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere. I dagens situasjon vil ikke ECN aktivt gripe inn mot nødvendige og midlertidige tiltak som er iverksatt for å unngå vareknapphet.
  • Tatt i betraktning den nåværende situasjonen, vil slike tiltak med liten sannsynlighet fremstå som problematiske, siden de enten ikke vil begrense konkurransen i strid med artikkel 101 TEUV/53 EØS eller fordi de vil generere effektivitetsgevinster som sannsynligvis vil oppveie eventuelle negative virkninger. Hvis foretak er i tvil om slike samarbeidsinitiativ er forenelig med EU/EØS-konkurransereglene eller nasjonale konkurranseregler, kan de til enhver tid kontakte Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan eller den berørte nasjonale konkurransemyndigheten for uformell veiledning.
  • Samtidig er det svært viktig å sikre at produkter som anses som nødvendig for forbrukere i dagens situasjon (f.eks. energi, mat og råvarer), fortsetter å være tilgjengelige til konkurransedyktige priser. ECN vil derfor ikke nøle med å iverksette tiltak mot foretak som drar nytte av dagens situasjon gjennom ulovlig samarbeid eller ved å misbruke sin dominerende stilling.