Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

Konkurransetilsynet tildeler til sammen 4,8 MNOK i forskningsmidler fra det alminnelige prisreguleringsfond til fem prosjekter innen konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Det kom inn totalt 14 søknader om midler fra prisreguleringsfondet. I søknadsrunden var det flere søknader enn tidligere år innen konkurranserett – både enkeltstående og i samarbeid med økonomi.

– Vi har mottatt en rekke gode søknader fra anerkjente forskningsmiljø. Forskningsmidlene som tildeles vil bidra til økt kunnskap på fagområdene og styrke de forskningsmiljøene som gjør vurderinger av konkurransemessige problemstillinger, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad som har vurdert søknadene sammen med blant andre sjeføkonom Kurt Brekke.

– Særlig spennende i år er det at flere prosjekt kombinerer juridiske og økonomiske problemstillinger innen samme prosjekt, sier Kurt Brekke.

 

Etter en helhetsvurdering av søknadene tildeles det forskningsmidler til følgende:

NORCE ved Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund tildeles 246.000 kr for 2019 til prosjektet Handheving av kartell i EU konkurranseretten. Prosjektet vil blant annet se nærmere på samspillet mellom lempning og kriminialisering av kartell, og mellom lempning og erstatningskrav.

 

SNF ved Ronny Gjendemsjø (Universitetet i Bergen, juridisk fakultet) og Malin Arve (Norges Handelshøyskole) tildeles 550.000 kr for 2019 og 850.000 kr for 2020, totalt 1.400.000 kr til prosjektet «Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets» .

Prosjektet vil analysere unormalt lave bud samt anbudssamarbeid i offentlige og private innkjøpsmarkeder, og vil kombinere økonomisk og juridisk teori samt økonometrisk analyse.

 

SNF tildeles videre 718.500 kr for 2019 og 718.500 kr for 2020, totalt 1.437.000 kroner til prosjekt Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer. Prosjektet vil ledes av Erling Hjelmeng (Universitetet i Oslo) og Tina Søreide (Norges Handelshøyskole).  Prosjektet omhandler prinsipper for foretaksansvar i konkurransesaker, med betydning også for annen økonomisk kriminalitet.

 

SNF ved Hans Jarle Kind tildeles 600.000 kr for 2019 og 630.000 kr for 2020, totalt 1.230.000 kr til prosjektet Price discrimination in the input market: efficiency enhancing or anti-competitive?  Prosjektet vil studere hvilke faktorer som gir opphav til prisdiskriminering mellom detaljister, og herunder se særlig på betydningen av størrelse.

 

BECCLE – Bergen Center for Competition Law and Economics tildeles 485.000 kr for 2019 til gjennomføring av åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeling av masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt til gjennomføring av BECCLE konferansen 2019 i konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Fakta:
Det alminnelige prisreguleringsfond har som formål å fremme forskning om konkurranseforhold og pris- og konkurransepolitiske virkemidler. Prisreguleringsfondet kan benyttes til tiltak som fremmer fondets formål. Dette kan eksempelvis være forsknings- og utredningstiltak, finansiering av undervisningsstillinger, utvekslingsstillinger og doktorgradsstipendiater, bok- og formidlingsprosjekter, produksjon og publisering av artikler, utdannings- og opplæringstiltak, tiltak for å fremme masteroppgaver på konkurranseområdet samt konferanser og seminarer.

Konkurransetilsynet har skjønnsmessig adgang til å prioritere hvilke prosjekter som skal tildeles midler fra det alminnelige prisreguleringsfondet, forutsatt at prosjektet samsvarer med fondet formål.

Bilde av Kurt Brekke og Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.
Sjeføkonom Kurt Brekke og juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.