Konkurransetilsynet tildeler forskningsmidler

Konkurransetilsynet tildeler 3,5 MNOK i forskningsmidler fra det alminnelige prisreguleringsfond til fem prosjekter innen konkurranserett og konkurranseøkonomi. 


Det kom inn totalt 13 søknader om midler fra prisreguleringsfondet.

Etter en helhetsvurdering av søknadene tildeles det forskningsmidler til følgende:

Tore Lunde tildeles 240.000 kroner for 2021 til prosjektet «Gjelder det et skjerpet beviskrav for utmålingsmomenter som inngår i fastsettelsen av administrative reaksjoner? jf. Høyesteretts dom i Rt-2012-1556 (Brosaken) avsnittene 35 og 60».

Norges Handelshøyskole tildeles 300.000 kroner til gjennomføring av European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) konferansen i 2021.

BECCLE – Bergen Center for Competition Law and Economics tildeles 470.000 kroner for 2020 til gjennomføring av åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeling av masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt til gjennomføring av BECCLE konferansen 2020 i konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Handelshøyskolen BI v/ Espen R. Moen tildeles 696.000 kroner for 2020 og 603.500 kroner for 2021, totalt 1.300.000 kroner til gjennomføring av prosjektet «Prissamarbeid, prisforhandlinger og prisdiskriminering»

Menon Economics v/ Gjermund Grimsby tildeles 1.249.500 kroner til prosjektet «Utvikling i markedskonsentrasjon og marginer i Norge».

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.