Kritisk til endringer i energiloven

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i energiloven som åpner for at selskaper etter konsesjonsbehandling kan eie og drive kraftkabler til utlandet.

I dag eier og driver Statnett alle større utenlandsforbindelser fra Norge, og selskapet har også ansvaret for sentralnettet i Norge. Ifølge departementet vil endringen legge til rette for at det kan bygges flere utenlandsforbindelser på en bedre og mer effektiv måte. I konsesjonsbehandlingen skal det ifølge departementet legges vekt på samfunnsøkonomiske vurderinger.

– Det er bra for konkurransen i kraftmarkedet dersom det bygges flere utenlandsforbindelser, men dette er ikke den riktige måten å gjøre det på, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

Konkurransetilsynet peker i sin høringsuttalelse på at det kan være forskjell mellom hva et selskap mener er den beste dimensjonering og beliggenhet på en utenlandskabel, og hva som er optimalt for samfunnet som helhet. Tilsvarende utfordringer gjelder også for drift av utenlandskabler, ved at kraftprodusenter for eksempel kan ha insentiver til å begrense kapasiteten i kablene for å kunne øke kraftprisene i markedet.

– En konsesjonsordning vil ikke kunne løse disse utfordringene. Etter tilsynets oppfatning bør derfor Statnett fortsatt eie og drive utenlandsforbindelsene, sier Nilssen.

Denne delen av energiloven var også på høring i 2012, og Konkurransetilsynet ga også da utrykk for tilsvarende vurderinger i sin høringsuttalelse.