Kritisk til strengere boliglånsregler

Konkurransetilsynet mener konkurransen i boliglånsmarkedet vil bli skadelidende om nye krav til boliglån blir innført.

Det kommer frem i tilsynets høringssvar som ble sendt Finansdepartementet i dag.

Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppgave å vurdere om det er hensiktsmessig å iverksette tiltak som kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og gjeldsvekst blant norske husholdninger.

Finanstilsynets forslag til tiltak er å gjøre dagens retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål om til absolutte krav. Dette vil redusere bankenes mulighet til skjønnsutøvelse i kredittvurderingen av potensielle boliglånskunder.

– Konkurransetilsynet mener at en implementering av høringsforslaget vil være negativt for konkurransen i boliglånsmarkedet og derfor ikke bør gjennomføres, sier seniorrådgiver Marita Skjæveland.

Innlåsing av kunder
Høringsforslaget innebærer en innlåsing av kunder som har fått innvilget lån etter eksisterende retningslinjer, men som ikke kvalifiserer for boliglån gitt de foreslåtte kravene.

Det konkurransemessige problemet skyldes at kundemobiliteten i markedet svekkes som følge av at de innlåste kundene ikke har mulighet til å flytte sitt kundeforhold til en bank som tilbyr bedre betingelser.

Konkurransetilsynets beregninger viser at en slik innlåsing vil kunne ramme i overkant av 200 000 husholdninger.

Regulering kan dempe konkurransen
Finanstilsynets forslag til tiltak kommer på bakgrunn av en bekymring for økt risiko for finansiell ustabilitet, etter en periode med høy gjelds- og boligprisvekst.

Konkurransetilsynet støtter målsettingen om å sikre en solid banksektor og opprettholde finansiell stabilitet. Men Finanstilsynets forslag vil bidra til å svekke konkurransen i boliglånsmarkedet mener Konkurransetilsynet i sitt høringssvar.

– Tilsynet har nylig gjennomført en markedsundersøkelse som viser at konkurransen i boliglånsmarkedet er sårbar. Det er derfor viktig å ta hensyn til konsekvenser for konkurransen i markedet ved innføring av ny regulering, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.