Kronikk: En app kan løse mange av problemene i drosjemarkedet

En heldigital løsning med en taxiapp vil bidra til at dereguleringen av taxinæringen gir bedre og rimeligere tjenester til oss taxikunder.

Av konkurransedirektør Lars Sørgard

Taximarkedet i Norge er preget av mye tomkjøring og høye priser. Det er flott at regjeringen tar grep, og nå foreslår en deregulering. For at endringen skal få størst mulig positiv effekt for oss forbrukere, er det nødvendig at vi samtidig tar steget helt over i den digitale verden. Vi ser det som positivt at næringsministeren nå nettopp har sendt ut på høring en rapport som ser på bruk av appbaserte løsninger i stedet for taksameter.

Næringen har de siste årene vært flink til å utvikle ulike apper. Men fortsatt er det et krav om taksameteret. Et utvalg har nylig foreslått at en skal åpne for en teknologinøytral løsning. Det vil kunne bety at en kan introdusere en appbaserte løsninger, i stedet for bruk av taksameter. I så fall åpner en for en fremtidsrettet løsning som gir en rekke fordeler til oss som forbrukere.

For det første vil en app basert kun på gps gi mulighet for en enda bedre match mellom tilbud og etterspørsel. I dag snakker en om aktører som Uber og Lyft, og med et slikt grep kan en åpne for andre innovative løsninger og nye aktører. Kanskje det kommer enda bedre løsninger som kan umiddelbart matche en bil i nærheten med noen som ønsker transport?

Hvis vi tviholder på krav til taksameter, vil vi legge hindringer i veien for den typen nye og innovative løsninger som er til fordel for taxikundene – i tillegg til at næringen slipper en betydelig kostnad.

For det andre vil en app bety at vi i enda større grad får et tilbud om forhåndsbestilling av turer. Allerede nå finnes det løsninger der du får vite hvor bilen er og hva det vil koste før turen starter. Når slike løsninger videreutvikles, vil det bety at flere og flere av oss velger å bestille en tur med en app i stedet for å praie en taxi på gaten. Da reduserer en problemet med praiemarkedet, et marked der kunden er særlig sårbar fordi en ikke har avtalt pris i forkant.

Problemet vil reduseres ytterligere dersom kunden har krav om forhåndspris uansett hvordan turen bestilles

For det tredje vil en ren appløsning bidra til økt sikkerhet. Mange vil være opptatt av for eksempel å vite hvem som skal kjøre bilen, og at det lett kan spores hvor bilen kjører. Ved å åpne for rene appløsninger vil en oppmuntre til at den type appløsninger videreutvikles og stadig bedre tilpasses behovet for sikkerhet som taxikundene svært ofte er opptatt av.

For det fjerde vil en heldigital løsning betyr at alle opplysninger er registrert digitalt. Det åpner for at vi kan lette finne ut hvor mye hver taxi kjører, og dermed i større grad sørge for at det betales skatter og avgifter slik som i alle andre næringer. Skatteetaten har vært en av dem som har deltatt i utvalget som har foreslått en teknologinøytral løsning, og de er opptatt av at det utvikles en heldigital løsning med mindre mulighet for omgåelser og skatteunndragelse.

For det femte kan nye digitale løsninger hjelpe oss til å bryte den onde sirkelen vi i dag opplever. Mye tomkjøring betyr at drosjene må sette høyere priser for å få inntekt til å leve av. Høyere priser betyr enda mindre trafikk, og behov for enda høyere priser. Vi har behov for mer fleksible løsninger, der en større del av kapasiteten kun settes inn på de tidspunkter det er mest behov for biler.

Det vil bety at færre enn i dag kan ha taxi som heltidsjobb, på lik linje med andre næringer som har måttet omstille seg nye tider og krav.

Næringen vil som følge av dette ha mulighet til å redusere tomkjøringen. Det vil i seg selv gi lavere kostnader og bedre økonomi, hvilket er til det beste for taxisjåførene, taxikundene og miljøet.

Hvis en ser ti år frem i tid, håper jeg for vår del at vi da kan se tilbake på at vi sa ja til å innføre en appløsning i 2020 og dermed skrotet taksameteret. Det er bare et tidsspørsmål før vi er over på en heldigital løsning. Det er ingen grunn til å vente med å ta et slikt valg, og dermed legge til rette for nye og innovative løsninger til taxikundenes beste.

Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 3. mai 2019

 

 

 

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.