Kronikk: Nei, Konkurransetilsynet har ikke berøringsangst

Av Tina Søreide, Konkurransedirektør

Oda-sjef Karl Munthe-Kaas skaper i en E24-kronikk et bilde av at Konkurransetilsynet ikke gjør noe med utfordringene i dagligvarebransjen. Da har han ikke fulgt godt nok med, og kanskje husker han ikke at vi har en viktig pågående etterforskningssak om ulovlig konkurransebegrensende samarbeid mellom kjedene. Hva jeg som ny konkurransedirektør har tenkt å foreta meg, svarer jeg gjerne på.

I E24 kronikken 13. februar skriver Karl Munthe-Kaas at «Norge har blant Europas høyeste matpriser, dårligste utvalg og de mest misfornøyde kundene. Til tross for dette og flere avsløringer om enorme forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser, har Konkurransetilsynet latt være å gripe inn. Heller ikke politikernes ønske om å få slutt på leverandørenes ulovlige prisdiskriminering, har tilsynet lyttet til.»

Karl Munthe-Kaas mener at brudd på konkurranseloven er en særlig viktig forklaring på de høye prisene og at tilsynet har latt være å gripe inn. Det kan synes som om han har glemt etterforskningssaken som tilsynet jobber med. Saken gjelder mistanke at kjedene har gitt hverandre tilgang til strategisk markedsinformasjon og således kan ha drevet med ulovlig konkurransebegrensende samarbeid. Her har tilsynet varslet bøter på til sammen 21 milliarder kroner. Slike etterforskningssaker krever grundig vurderinger og tar tid, men hverken tidsbruken eller de varslede sanksjonenes størrelse tilsier at vi er passive.

Det er ikke én enkel årsak til at vi har høye dagligvarepriser i Norge. Vi kommer ikke utenom at tollmurer og avgifter er en del av bildet, noe som bidrar til å redusere konkurransepresset i hele verdikjeden. De tre store dagligvaregrupperingene har også alle egen grossistvirksomhet, samt noe eierskap i og langvarige samarbeidsavtaler med leverandørindustrien. Dette er effektivitetsfremmende, men det skaper også konkurranseutfordringer. I tillegg ser vi at kjedene driver med andre former for strategisk markedstilpasning, for eksempel når det gjelder lokasjon og næringseiendom. Nå i det siste har høye priser på strøm, transport og kunstgjødsel bidratt til dramatiske prisøkninger, ifølge aktører i markedet.

Men Karl Munthe-Kaas har rett i at det er forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Dette har Konkurransetilsynet kartlagt over flere år. At det skyldes ulovlig prisdiskriminering, er imidlertid ikke like klart. I etterforskningssaken mot Orkla, Mondelez og Norgesgruppen fant vi ingen overtredelse av konkurranseloven, og saken ble avsluttet våren 2021. Det vi ser er at en av dagligvarekjedene klarer å fremforhandle bedre innkjøpsvilkår enn de andre. Det er et betimelig spørsmål hvorfor prisene i butikkene er så like. Priskoordinering er noe vi undersøker nærmere i den pågående etterforskningssaken.

Det er også viktig å gjøre noe med årsakene til etableringshindringer. Selv om nettopp Oda, hvor Karl Munthe-Kaas er leder, ser ut til å lykkes med etableringen, bør vi se enda mer på dette. Veilederen om prisdiskriminering som Karl Munthe-Kaas kritiserer var et utkast vi sendte på høring. Nå som vi har mottatt mange gode og konstruktive innspill, skal vi videreutvikle og ferdigstille veilederen.

Karl Munthe-Kaas spør hva jeg som ny konkurransedirektør har tenkt å gjøre. Konkurransetilsynet er i gang med flere tiltak for å bedre konkurransen i dagligvarekjeden til det beste for forbrukerne. Jeg vil sørge for at tilsynet fortsetter kontrollen av denne viktige sektoren.

Munthe-Kaas avrunder kronikken med et spørsmål om hvem jeg som ny konkurransedirektør kommer til å lytte til. Hans råd er at jeg bør «lytte mindre til dem som har mest å skjule, og mest å tjene på at ingenting skjer.» Som tidligere korrupsjonsforsker vet jeg noe om utilbørlig påvirkning og hva det kan bety for en økonomi. Norge er ikke immun for kommersielt press på styre og stat.

Jeg er likevel positiv til dialog med sentrale aktører i sektoren, men er enig med Munthe-Kaas om at lobbyvirksomhet alltid bør sees i lys av aktørenes insentiver og profittmuligheter.

36320
Konkurransedirektør Tina Søreide.

Foto: Marit Hommedal
Konkurransedirektør Tina Søreide. Foto: Marit Hommedal