Kronikk: Øl i kiosker og bensinstasjoner gir neppe billigere øl

Det bidrar imidlertid til et bedre totaltilbud av dagligvarer for oss kunder.

Kronikken er skrevet av konkurransedirektør Lars Sørgard.

Det er ikke Konkurransetilsynets rolle å mene noe om alkoholpolitikken i Norge, slik man kan få inntrykk av i BTs papirutgave 29. juni. Men ofte må ulike hensyn veies opp mot hverandre, for eksempel konkurransemessige og alkoholpolitiske hensyn.

Vår rolle er å fortelle hva som er de konkurransemessige virkningene av ulike tiltak. I siste omgang er det politikerne som veier de ulike hensyn opp mot hverandre og tar en beslutning. Slik er det også når det gjelder salg av øl i kiosker og på bensinstasjoner.

Kiosker og bensinstasjoner tilbyr i stadig større grad dagligvarer. For eksempel har Circle K, største aktør i drivstoffmarkedet, en nasjonal avtale med Iceland om å tilby dagligvareprodukter.

Tradisjonelle dagligvarebutikker har endret sitt tilbud, slik at det overlapper mer mot tilbudet fra kiosker og bensinstasjoner med utvidede åpningstider og mer salg av «mat i farta».

Flere dagligvarebutikker har etablert bensinpumper og ladestasjoner tilknyttet sine butikker. En slik stadig større overlapp i tilbudet mellom kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker bidrar til økt konkurransepress.

Kun dagligvarebutikker har lov til å selge øl. Dersom også kiosker og bensinstasjoner kan selge øl, på samme vilkår som dagligvarebutikker, vil det gi et enda større overlapp i tilbudet.

I dag er det ulovlig å reklamere for øl, og øl kan heller ikke selges på tilbud. Det er derfor liten grunn til å frykte at det økte konkurransepresset slår ut i lavere priser på øl.

En slik endring vil i stedet øke konkurransepresset mer generelt. Det vil føre til et bedre totaltilbud fra både dagligvarebutikkene, kiosker og bensinstasjoner, samt lavere priser på andre varer enn øl.

Politikerne er svært opptatt av å styrke konkurransen i dette markedet. Slik sett burde de være opptatt av å fremme tiltak som øker konkurransepresset mot dagligvarekjedene.

Vi har stor respekt for de alkoholpolitiske vurderingene en må ta hensyn til når en skal beslutte om reglene skal endres. Det er etter det vi vet ingen som har foreslått å endre reglene hva angår salg av øl, verken tillate reklame for øl, tillate tilbud på øl, eller øke åpningstiden for salg av øl.

Spørsmålet er om kiosker og bensinstasjoner skal få tilby øl på samme vilkår som tradisjonelle dagligvarebutikker. En slik endring kan bidra til økt konkurranse i et marked med svak konkurranse fra før.

Det er et moment som bør tas hensyn til i vurderingen av om reglene skal endres. Men om det er tungtveiende nok til å oppveie for de alkoholpolitiske argumentene mot en regelendring, må være en politisk beslutning.

Kronikken stod på trykk i Bergens Tidende 3. juli 2020.

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.