Kronikk: Trøbbel i tårnet

Konkurranseutsetting av tårntjenester på norske flyplasser kan gi milliongevinster og i neste omgang billigere flybilletter.

Av konkurransedirektør Lars Sørgard

Avinor er alene om å tilby tårntjenester til norske flyplasser, inkludert til den private flyplassen Sandefjord lufthavn Torp. 
Regningen Avinor sender til denne private flyplassen har økt fra 15 millioner kroner i 2001 til 51 millioner i 2015, og det til tross for høylytte protester fra Sandefjord lufthavn Torp.

Fra nyttår vil regningen til Avinor for levering av tårntjenester over natten bli vesentlig lavere. Hva har skjedd?

Svaret er enkelt. Tårntjenesten ble satt ut på anbud på Sandefjord lufthavn Torp. Åtte aktører meldte sin interesse, og til slutt sto Avinor tilbake som vinneren. Men det hadde sin pris – for Avinor.

De forklarer den betydelige reduksjonen i pris for å utføre tjenesten med at økt konkurranse har skjerpet dem. Administrasjonen ble effektivisert, og de reforhandlet avtaler med leverandører.

Lavere kostnader ved drift av flyplasser vil i innebære at avgiften flyselskaper må betale kan reduseres, hvilket i neste omgang vil kunne komme flypassasjerer til gode i form av billigere flybilletter. Dette er en god illustrasjon på at konkurranseutsetting kan ha en betydelig effekt, selv om en ender opp med den opprinnelige leverandøren. Trusselen om å bli erstattet av en annen blir med ett reell. Da blir selskapet som inntil da har levd relativt beskyttet tvunget til å lete etter muligheter for å kutte kostnader.

Dette burde jo gi mersmak. Hva med tårntjenesten på alle de statlige norske flyplassene, over 40 flyplasser?

I Sverige, England og Tyskland har tårntjenester på statlig eide flyplasser blitt konkurranseutsatt. Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen fra 2013 sagt at de vil konkurranseutsette sikringstjenester innen luftfart. Avinor har etter det forberedt seg på at disse tjenestene kan bli konkurranseutsatt, på samtlige norske flyplasser. De har blant annet skilt ut Avinor Flysikring as, dagens operatør av flysikringstjenestene, som et eget selskap.

Den statlige svenske aktøren, som drifter en rekke tårntjenester i Sverige, har som følge av den norske regjeringens intensjon om å konkurranseutsette tårntjenester opprettet et eget norsk datterselskap (LFV Norway) som har som mål å delta i anbudskonkurranser på norske flyplasser. Det illustrerer at det er seriøse aktører der ute som kan gi Avinor konkurranse. Konsulentselskapet Helios har på oppdrag av Samferdselsdepartementet skrevet to rapporter om konkurranseutsetting av tårntjenester, siste rapport levert i januar i fjor. De peker på en del utfordringer, blant annet mener de at Avinor Flysikring må i større grad skilles ut fra Avinor-konsernet. De finner imidlertid at det ikke er noen uoverstigelige problemer forbundet med konkurranseutsetting, og deres konklusjon er rimelig klar: Konkurranseutsetting av tårntjenester vil «utvilsomt føre til kostnadsbesparelser for flyplassene»

I rapporten fremmes det konkrete forslag til hvilke tiltak som bør iverksettes, og det er konkrete anbefalinger om hvilke flyplasser som bør konkurranseutsettes først.

Stortinget behandler i disse dager forslaget til konkurranseutsetting av tårntjenester. Avinor har kritiske merknader til planen om konkurranseutsetting. De ønsker at Forsvarets behov må avklares før det tas endelig stilling til hvordan konkurransen skal fases inn, og de ønsker å prioritere etablering av fjernstyrte tårn i egen regi ved opptil 30 lufthavner.

Konkurransetilsynet er skeptisk til at så mange som 30 lufthavner ikke lenger skal konkurranseutsettes med tradisjonell teknologi. Som også Helios-rapportene påpeker, må markedet være av en viss størrelse for at aktører vil entre markedet. Når over halvparten av lufthavnene ikke lenger er aktuelle, kan det være at potensielle aktører ikke lenger vil delta i anbudskonkurransene fordi markedet er for lite.

Anbefalingene i Helios-rapportene bygget blant annet på innspill fra Forsvaret om deres behov, og Konkurransetilsynet stusser da over at dette blir brukt av Avinor som et argument for å avvente konkurranseutsettingen. I den grad Forsvarets behov må avklares, bør det skje så raskt som mulig.

Erfaringene fra Sandefjord lufthavn Torp er positive, Avinor har forberedt seg på at konkurranseutsetting vil komme, og andre seriøse aktører har og posisjonert seg for å delta i anbudskonkurranser når de utlyses. Ut fra et faglig ståsted er det Konkurransetilsynets syn at dette er et område som egner seg for konkurranseutsetting, og nettopp nå er det en åpning for å gjøre det.

Vi har i dag en mulighet til å utløse hard konkurranse, og det er viktig at vi ikke mister den muligheten.

Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 15.05.2017

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.